ដើម្បីទទួលបានអត្រាការប្រាក់បន្ថែម អតិថិជនគ្រាន់តែអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌងាយៗ៖

អតិថិជនស្ត្រី ទាំងអតិថិជនរបស់ ធនាគារ ហត្ថា និងអតិថិជនថ្មី ត្រូវដាក់ប្រាក់បញ្ញើយ៉ាងតិច ១០.០០០ ដុល្លារ ឬស្មើនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀតរយៈពេលយ៉ាងតិច ៦ខែ ជាមួយគណនីមានកាលកំណត់របស់ធនាគារ ហត្ថា។


ចំណាំ៖

១.    សម្រាប់អតិថិជនថ្មី (CIF ថ្មី) តម្រូវឱ្យភ្ជាប់ Hattha Mobile ដើម្បីបំពេញលក្ខខណ្ឌឱ្យបានពេញលេញ។

២.    ក្នុងករណីដែលអតិថិជនបិទគណនីមុនកាលកំណត់ អតិថិជននឹងទទួលបានអត្រាស្តង់ដារនៃគណនីសន្សំ។