កម្មវិធីការផ្តល់ជូនពិសេសលើ “KHQR សម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម” របស់ ធនាគារ ហត្ថា

ផ្តល់ជូនប្រាក់លើកទឹកចិត្តចំពោះ ម្ចាស់អាជីវកម្ម ដែលប្រើប្រាស់ KHQR របស់ធនាគារ ហត្ថា ជាមធ្យោបាយក្នុងការទូទាត់ថ្លៃទំនិញផ្សេងៗ តាមរយៈ Hattha Mobile ឬក៏តាមរយៈសេវាធនាគារចល័តរបស់ធនាគារ ផ្សេងៗ    ទៀត។ ការផ្ដល់ជូននេះ មានប្រសិទ្ធភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ឬ មានការជូនដំណឹងជាថ្មី។

ក. ដើម្បីទទួលបានប្រាក់លើកទឹកចិត្តដូចបានចែងក្នុងប្រការ ១ ម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ ត្រូវគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖


         ត្រូវមានគណនីសន្សំជាមួយធនាគារ ហត្ថា ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទូទាត់ និងទទួលប្រាក់លើកទឹកចិត្ត។

         ត្រូវចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ KHQR និងកម្មវិធី Hattha Mobile របស់ធនាគារ ហត្ថា។

         ត្រូវលើកទឹកចិត្តឱ្យអតិថិជនខ្លួនធ្វើការទូទាត់តាមរយៈ KHQR របស់ធនាគារ ហត្ថា។ 


ខ. ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវទទួល និងលក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានទឹកប្រាក់ ត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម៖

លរ

ចំនួនប្រតិបត្តិការក្នុងមួយថ្ងៃ

ដែលកែលម្អថ្មីសម្រាប់ដាក់ឱ្យអនុវត្ត

ប្រាក់លើកទឹកចិត្តប្រចាំថ្ងៃ

ចាប់ពី ០៥ ប្រតិបត្តិការ

២ ដុល្លារអាមេរិក

.០០០ រៀល

ចាប់ពី ១០ ប្រតិបត្តិការ

៥ ដុល្លារអាមេរិក

២០.០០០ រៀល

ចាប់ពី ១៦ ប្រតិបត្តិការ

៨ ដុល្លារអាមេរិក

៣២.០០០ រៀល

ចាប់ពី ៣០ ប្រតិបត្តិការ

១៥ ដុល្លារអាមេរិក

៦០.០០០ រៀល


ចំណាំ៖ ធនាគារ ហត្ថា រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌខាងលើដោយមិនចំាបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។