កម្មវិធី “ដាក់ភ្លាម ឈ្នះភ្លាម” ផ្តល់ជូនពិសេសលើ គណនីបញ្ញើសន្សំមានកាលកំណត់ជាប្រាក់រៀល

ផ្ដល់រង្វាន់ជូនអតិថិជនដែលបើកគណនីសន្សំមានកាលកំណត់ជាប្រាក់រៀល ជាមួយ ធនាគារ ហត្ថា ដែលមានប្រសិទ្ធភាពរហូតដល់ រង្វាន់អស់ពីស្តុក ដោយមិនចាំបាច់ផ្សងសំណាង។

ប្រភេទរង្វាន់ដែលផ្តល់ជូន


លរ

ជម្រើសរបស់អតិថិជន

 

រង្វាន់ និងតម្លៃ

ការប្រាក់បន្ថែម

1

Honda Dream 2022

បន្ថែមអត្រាការប្រាក់ រហូតដល់ +,៦៥%

2

iPhone 13 Pro Max

3

iPad air4 WIFI 64GB

4

Samsung G. A52

5

Samsung G. A23

6

Samsung G. A03


ចំណាំ៖ ធនាគារ ហត្ថា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរប្រភេទរង្វាន់នីមួយៗអាស្រ័យតាមការផ្គត់ផ្គងក្នុងទីផ្សារ ដោយធានាថា ប្រភេទរង្វាន់ដែលយកមកជំនួសនឹងមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងរង្វាន់ដែលបានកំណត់ក្នុងតារាងខាងលើ (ត្រង់ចំនុច . ប្រភេទរង្វាន់ដែលផ្តល់ជូន)

អត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបានពីការបើកគណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

·                  អាចចូលរួមបានទាំងអតិថិជនចាស់ និងអតិថិជនថ្មី ទាំងរូបវន្តបុគ្គល និងនីតិបុគ្គល (ក្រុមហ៊ុន)

·                  ការប្រាក់ខ្ពស់រហូតដល់ ៧.៣៥ %               

·                  អាចទទួលបានការប្រាក់ជារៀងរាល់ខែ ទៅតាមជម្រើសរបស់អតិថិជន

·                  មានកាសទទួលបានរង្វាន់ភ្លាមៗដូចជា ម៉ូតូ Honda dream 2022 និងរង្វាន់ជាច្រើនផ្សេងទៀត

ចំណាំ៖ ធនាគារ ហត្ថា រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌខាងលើដោយមិនចំាបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។