ឥណទានកសិកម្ម

ឥណទានកសិកម្ម ជាប្រភេទឥណទានដែលបង្កើតឡើងដើម្បីគាំទ្រដល់ប្រជាកសិករ អ្នកជំនួញ ឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្មផ្នែកកសិកម្ម ដែលមានតម្រូវការប្រាក់កម្ចី ដើម្បីវិនិយោគ ឬពង្រីកមុខរបរដែលទាក់ទងនឹងវិស័យកសិកម្ម។

លក្ខណៈពិសេសនៃឥណទាន
 • ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ៖

  ប្រាក់រៀលខ្មែរ និង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

 • រយៈពេល៖

  រហូតដល់ ១៤៤ខែ

 • ទំហំឥណទាន៖

  រហូតដល់ ១០០.០០០ដុល្លារអាមេរិក ឬសមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង

 • អត្រាការប្រាក់៖

  ១,០% - ១,៤៨%

 • របៀបសង៖

  ការសងត្រលប់មានភាពបត់បែន

អត្ថប្រយោជន៍
 • អត្រាការប្រាក់មានភាពប្រកួតប្រជែង
 • ការសងត្រឡប់មានភាពបត់បែនតាមលំហូរចំណូលរបស់អតិថិជន
 • ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់តាមរយៈការិយាល័យសាខា និងបណ្តាញអេធីអឹមដ៏ធំទូលាយរបស់យើង