សេវាប្រមូលសាច់ប្រាក់

សេវាប្រមូលសាច់ប្រាក់ គឺជាសេវាមួយប្រភេទដែលអនុញ្ញាតឲ្យដៃគូអាជីវកម្មទាំងអស់ ដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ ធនាគារ ហត្ថា អាចធ្វើការបង់ប្រាក់សងប្រចាំខែ ឬក្នុងអំឡុងពេលណាមួយ តាមរយៈមធ្យោបាយបង់ប្រាក់នានាដែលផ្តល់ជូនដោយ ធនាគារ ហត្ថា។ ការបង់ប្រាក់សនេះ អាចធ្វើឡើងតាមរយៈការបង់ជាសាច់ប្រាក់សុទ្ធ ឬកាត់ចេញពីគណនីបញ្ញើសន្សំរបស់អតិថិជនដែលមាននៅ ធនាគារ ហត្ថា។

ប្រភេទកម្រៃសេវា និងប្រាក់ពិន័យ កម្រៃសេវា និងប្រាក់ពិន័យ
ដុល្លារ រៀល បាត
កម្រៃសេវា ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ ០,៥ ដុល្លារ - ០,៥% ២,០០០ រៀល - ០,៥% ២០ បាត - ០,៥%
កម្រៃសេវា ចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវា ១០ ដុល្លារ ៤០.០០០ រៀល ៤០០ បាត
កម្រៃសេវា ថែរក្សាប្រចាំឆ្នាំ មិនគិតកម្រៃ មិនគិតកម្រៃ មិនគិតកម្រៃ
ប្រាក់ពិន័យ ករណីផ្តាច់សេវាមុនកាលកំណត់ ១២៥ ដុល្លារ ៥០០.០០០រៀល ៥.០០០ បាត
ប្រាក់ពិន័យ ករណីគ្មានប្រតិបត្តិការ៣ខែជាប់ៗគ្នា
(គិតចាប់ពីខែទី៤ឡើងទៅ រហូតដល់ចប់កិច្ចសន្យា)
៥ ដុល្លារ /ខែ ២០.០០០ រៀល /ខែ ២០០ បាត /ខែ
       
អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ស្ថាប័ន
  • បង្កើនការពេញចិត្តរបស់អតិថិជនខ្លួនបន្ថែមទៀត តាមរយៈការពង្រីកមធ្យោបាយបង់ប្រាក់កាន់តែទូលាយ។
  • ទទួលបានសុក្រិតភាព និងតម្លាភាពក្នុងការបង់ប្រាក់របស់អតិថិជន។.
  • កាត់បន្ថយចំណាយប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន ឬស្ថាប័ន។.
  • សេវាកម្មលឿនរហ័ស និងសន្សំបានពេលវេលាច្រើនទៅលើការប្រមូលសាច់ប្រាក់។
  • សុវត្ថិភាព និងហានិភ័យទាន ទៅលើការប្រមូលសាច់ប្រាក់។
អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បុគ្គលិក
  • ងាយស្រួលក្នុងការបង់ប្រាក់សង គ្រប់ពេលវេលា និងគ្រប់ទីកន្លែង តាមរយៈ ការិយាល័យ ម៉ាស៊ីនអេធីអឹម ឬសេវាធនាគារចល័តរបស់ ធនាគារ ហត្ថា។
  • សេវាកម្មលឿនរហ័ស និងសន្សំបានពេលវេលាច្រើនទៅលើការបង់ប្រាក់សង។
  • សុវត្ថិភាព និងហានិភ័យទាន ទៅលើការបង់ប្រាក់សង។