គណនីបញ្ញើកើនចំណូល

គណនីបញ្ញើកើនចំណូល ជាប្រភេទគណនីប្រាក់បញ្ញើសន្សំមានកាលកំណត់ជាមួយនឹងការប្រាក់ខ្ពស់ ជាពិសេសអតិថិជនអាចធើ្វការដកការប្រាក់បានជារៀងរាល់ខែដោយមិនផ្តោតលើរយៈពេលសន្សំឡើយ។ ដើម្បីបើកគណនីនេះ អតិថិជនត្រូវមានសាច់ប្រាក់នៅក្នុងគណនីចាប់ពី៥០ដុល្លារ ឬសមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង។

អត្រាការប្រាក់សម្រាប់រូបវន្តបុគ្គល
ខួបដាក់សន្សំ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ប្រាក់បាតថៃ ប្រាក់រៀលខ្មែរ
≥ ៣ខែ ៣,២៥% ៣,២៥% ៣,៣៥%
≥ ៦ខែ ៥,២៥% ៥,២៥% ៥,៣៥%
≥ ៩ខែ ៥,៧៥% ៥,៧៥% ៥,៨៥%
≥ ១២ខែ ៦,៥០% ៦,៥០% ៦,៦០%
≥ ១៨ខែ ៦,៧៥% ៦,៧៥% ៦,៨៥%
≥ ២៤ខែ ៧,០០% ៧,០០% ៧,១០%
       
អត្រាការប្រាក់សម្រាប់និតិបុគ្គល (មិនមែនស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ)
ខួបដាក់សន្សំ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ប្រាក់បាតថៃ ប្រាក់រៀលខ្មែរ
≥ ៣ខែ ៣,២៥% ៣,២៥% ៣,៣៥%
≥ ៦ខែ ៥,២៥% ៥,២៥% ៥,៣៥%
≥ ៩ខែ ៥,៧៥% ៥,៧៥% ៥,៨៥%
≥ ១២ខែ ៦,៥០% ៦,៥០% ៦,៦០%
≥ ១៨ខែ ៦,៧៥% ៦,៧៥% ៦,៨៥%
≥ ២៤ខែ ៧,០០% ៧,០០% ៧,១០%
       
អត្ថប្រយោជន៍
  • ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់
  • ទទួលបានការប្រាក់ជារៀងរាល់ខែ
  • អាចដកការប្រាក់ជាបានរៀងរាល់ខែ
  • ផ្តល់ជូនជម្រើសនៃរយៈពេលសន្សំទៅតាមតម្រូវការ
  • ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈសាខា និងបណ្តាញអេធីអឹមទូទាំងប្រទេស