ឥណទានកែលម្អគេហដ្ឋាន

ឥណទានកែលម្អគេហដ្ឋាន ផ្តល់ជូនអតិថិជនដែលមានគោលបំណងជួសជុលកែលម្អ/ការស្ដារឲ្យប្រសើរឡើង ឬការសង់បំពេញបន្ថែមផ្នែកមួយចំនួននៃគេហដ្ឋាន ដើម្បីបង្កើនស្ថានភាពរស់នៅក្នុងគ្រួសារ ។

លក្ខណៈពិសេសនៃឥណទាន
 • ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ៖

  ប្រាក់រៀលខ្មែរ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និងប្រាក់បាតថៃ

 • រយៈពេល៖

  រហូតដល់ ៧២ខែ

 • ទំហំឥណទាន៖

  រហូតដល់ ៣០.០០០ដុល្លារអាមេរិក ឬសមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង

 • អត្រាការប្រាក់៖

  ១,២% - ១,៥%

 • របៀបសង៖

  ការសងត្រលប់មានភាពបត់បែន

អត្ថប្រយោជន៍
 • អត្រាការប្រាក់មានភាពប្រកួតប្រជែង
 • ការសងត្រឡប់មានភាពបត់បែន
 • ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់តាមរយៈការិយាល័យសាខា និងបណ្តាញអេធីអឹមដ៏ធំទូលាយរបស់យើង