ឥណទាននិស្សិតខ្មែរ

ឥណទាននិស្សិតខ្មែរ ផ្តល់ជូនដល់អាណាព្យាបាល ឬសិស្សនិស្សិត នូវជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ បន្តការសិក្សានៅកំរិតឧត្តមសិក្សាដូចជា៖ បរិញ្ញាបត្រ និង បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់  ។

លក្ខណៈពិសេសនៃឥណទាន
 • ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ៖

  ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

 • រយៈពេល៖

  រហូតដល់ ៨៤ខែ

 • ទំហំឥណទាន៖

  រហូតដល់ ៨.០០០ដុល្លារអាមេរិក

 • អត្រាការប្រាក់៖

  ទាបត្រឹមតែ ១,៥%

 • របៀបបង់សង៖

  ការសងត្រលប់មានភាពបត់បែន

អត្ថប្រយោជន៍
 • ផ្តល់កម្ចីទាំងចំណាយថ្លៃសិក្សា និងមិនមែនថ្លៃសិក្សាសម្រាប់ទិញសម្ភារសិក្សាផ្សេងៗដូចជា សៀវភៅ ឯកសារ និងសម្ភារផ្សេងៗ
 • មិនតម្រូវការទ្រព្យធានាសម្រាប់ទំហំឥណទានត្រឹម ៥០០ ដុល្លារអាមេរិក
 • អត្រាការប្រាក់មានភាពប្រកួតប្រជែង
 • ការសងត្រឡប់មានភាពបត់បែន
 • ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់តាមរយៈសាខា និងបណ្តាញអេធីអឹមដ៏ធំទូលាយរបស់យើង

ចំណាំ: ធនាគារ ហត្ថា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែព័ត៌មានខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។