ឥណទានបុគ្គល

ឥណទានបុគ្គល គឺជាប្រភេទឥណទានងាយស្រួលសម្រាប់ផ្ដល់ជូនអតិថិជនដែលមានប្រាក់ចំណូលទៀងទាត់ជាប្រាក់បៀវត្ស ឬអាជីវកម្ម សម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន ឬក្នុងគ្រួសារ ឬពង្រីកអាជីវកម្ម ឬបង្កើតមុខរបរ ដើម្បីបន្ថែមចំណូល ជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពគ្រួសារ ដោយឥណទាននេះ មិនតម្រូវឲ្យអតិថិជនមានទ្រព្យសម្រាប់ដាក់ធានាឡើយ។

លក្ខណៈពិសេសនៃឥណទាន
 • ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ៖

  ប្រាក់ខ្មែររៀល ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និងប្រាក់ថៃបាត

 • រយៈពេល៖

  រហូតដល់ ២៤ខែ

 • ទំហំឥណទាន៖

  រហូតដល់ ៣.៥០០ ដុល្លារអាមេរិក ឬសមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង

 • អត្រាការប្រាក់៖

  ត្រឹមតែ ១,៥០%

 • របៀបបង់សង៖

  ការសងត្រលប់មានភាពបត់បែន

អត្ថប្រយោជន៍
 • អត្រាការប្រាក់មានភាពប្រកួតប្រជែង
 • ការសងត្រឡប់មានភាពបត់បែន
 • មិនតម្រូវការទ្រព្យធានា
 • ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់តាមរយៈការិយាល័យសាខា និងបណ្តាញអេធីអឹមដ៏ធំទូលាយរបស់យើង

ចំណាំ: ធនាគារ ហត្ថា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែព័ត៌មានខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។