គណនីសន្សំសំចៃ

គណនីសន្សំសំចៃ

គណនីសន្សំសំចៃ គឺជាគណនីដែលអនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជនអាចដាក់ និងដកប្រាក់បានទៅតាមតម្រូវការគ្រប់ពេលវេលា និងគ្រប់ទីកន្លែងនៅគ្រប់សាខា និងម៉ាស៊ីនអេធីអឹមរបស់ធនាគារហត្ថាទាំងអស់។ អតិថិជនអាចបើកគណនីបានដោយគ្រាន់តែមានទឹកប្រាក់ចំនួន៥ដុល្លារ ឬសមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង។

គណនីអ៊ីហ្ស៊ី Ezzy

គណនីអ៊ីហ្ស៊ីត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីឆ្លើយតប និងបំពេញទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន និងស្ថាប័នសំខាន់ៗ ដែលមានបំណងចង់បានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ពីគណនីសន្សំរបស់ពួកគេ។ អតិថិជននឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីសេវាកម្មធនាគារចល័តនិង សេវាអេធីអឹមដែលមានលក្ខណៈពិសេសដោយឥតគិតថ្លៃ។ ការបើកគណនីលើកដំបូងតម្រូវ អោយអតិថិជនដាក់ប្រាក់តម្កល់ចំនួន ៥០ដុល្លារ ឬសមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង។

គណនីស្មាត Smart

គណនីស្មាតគឹជាគណនីប្រាក់បញ្ញើសន្សំមួយប្រភេទដែលផ្តល់នូវអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់។ អតិថិជនអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មធនាគារចល័តនិងសេវាអេធីអឹម ដោយឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ។ អតិថិជនអាចបើកគណនីស្មាត ដោយ តម្កល់ទឹកប្រាក់ដំបូងក្នុងគណនីចំនួន ២៥០ដុល្លារ ឬសមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង។

គណនីនិស្សិត

គណនីនិស្សិត ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាពិសេសសម្រាប់សិស្សនិស្សិត ដែលកំពុងសិក្សានៅតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំសាធារណៈនិងឯកជន។ អតិថិជនលើគម្រោងគណនីនេះមានលទ្ធភាពធ្វើប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ និងសេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗទៀតយ៉ាងទូលំទូលាយ ។

គណនីសន្សំនីតិបុគ្គល (មិនមែនគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ)

គណនីសន្សំស្ថាប័នផ្តល់ជូននូវលទ្ធភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីអនុវត្តប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅទូទាំង ២៥ ខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេស ។

រូបវន្តបុគ្គល ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ប្រាក់រៀលខ្មែរ ប្រាក់បាតថៃ
គណនីសន្សំសំចៃ ១,៧៥% ១,៧៥% ២,០០%
គណនីអ៊ីហ្ស៊ី ១,៧៥% ១,៧៥% ២,០០%
គណនីស្មាត ១,៧៥% ១,៧៥% ២,០០%
គណនីនិស្សិត ១,៧៥% ១,៧៥% ២,០០%
       
នីតិបុគ្គល (មិនមែនស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ) ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ប្រាក់រៀលខ្មែរ ប្រាក់បាតថៃ
គណនីសន្សំសំចៃ ១,៥០% ១,៥០% ១,៧៥%
គណនីអ៊ីហ្ស៊ី ១,៥០% ១,៥០% ១,៧៥%
គណនីស្មាត ១,៥០% ១,៥០% ១,៧៥%
គណនីនិស្សិត ១,៥០% ១,៥០% ១,៧៥%
       

កំណត់សម្គាល់៖ សម្រាប់គណនីនិស្សិត គណនីអ៊ីហ្ស៊ី គណនីស្មាត អតិថិជនពុំអាចធ្វើការស្នើសុំបើកគណនីថ្មីបានទេ ប៉ុន្តែអតិថិជននៅតែអាចរីករាយប្រើប្រាស់ជាមួយគណនីដែលមានស្រាប់បានជាធម្មតា។

អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម ៖
  • ទទួលបាននូវអត្រាការប្រាក់ ដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង
  • ទទួលបានការប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ ដែលអាចដកបានជារៀងរាល់ថ្ងៃ
  • ធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារប្រកបដោយភាពងាយស្រួលជាមួយនឹងបណ្តាញអេធីអឹមនិងសាខាដ៏ទូលំទូលាយ