Job Opportunity


ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការសាខា - ០១ នាក់

ទទួលខុសត្រូវលើការ គ្រប់គ្រង និងរាយការណ៍អំពីចលនាសាច់ប្រាក់ទាំងអស់ប្រចាំថ្ងៃក្នុងកម្រិតសាខា, រៀបចំផែនការលំហូរសាច់ប្រាក់ និងការផ្ទៀងផ្ទាត់/រាយការណ៍ចំនួនសាច់ប្រាក់លើស ឬខ្វះ ប្រចាំថ្ងៃប្រសិនបើមាន, គ្រប់គ្រង/ត្រូតពិនិត្យឯកសារនៃប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ និង មិនមែនសាច់ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ, ត្រួតពិនិត្យ/អនុម័តលើប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ និងមិនមែនសាច់ប្រាក់ លើឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធ និងក្នុងប្រព័ន្ធ, រៀបចំ ត្រួតពិនិត្យ និងរក្សាទុកដាក់ឯកសារចំណាយ/ចំណូលប្រចាំថ្ងៃ (CDV, CRV, JV) និងរៀបចំបិទបញ្ជីសាច់ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ ទាំងក្នុង និងក្រៅប្រព័ន្ធ (ក្នុងបញ្ជី), ព្យាយាមរកដំណោះស្រាយ (ប្រសិនបើមាន) ក្នុងករណីដែលកើតមាន និងកែសំរួលប្រតិបត្តិការខុស, បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយធនាគារជាដៃគូ គ្រប់គ្រង និងធានាការផ្តល់ព័ត៌មាន និងសេវាកម្មជូនអតិថិជនបានល្អប្រសើរ, គ្រប់គ្រង ឬត្រួតពិនិត្យ/អនុម័តក្នុងការបង្កើត CIF គណនីឥណទាន គណនីសន្សំសំចៃ គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ និងបិទគណនី, ត្រួតពិនិត្យឯកសារបុគ្គលិក ឥណទាន គណនីសន្សំសំចៃ ឯកសារទ្រព្យធានា និងឯកសារផ្សេងៗ, ត្រួតពិនិត្យចលនាបុគ្គលិក សៀវភៅការងារ ជ្រើសរើសប្រតិភូបុគ្គលិក និងការវាយតម្លៃបុគ្គលិកសាខា, រៀបចំ ឬផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល បង្ហាត់បង្ហាញ សិក្ខាសាលា ព្រឹត្តិការណ៍ និងជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេស, ត្រួតពិនិត្យការបញ្ជារទិញ ទូទាត់នៅសាខា និងត្រួតពិនិត្យ ឬថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិ និងស្ដុកឲ្យបានទៀតទាត់ ព្រមទាំងគ្រប់គ្រងការដឹកជញ្ជូន ឬលទ្ធកម្ម។

Posted Date: 15/01/2021
Closing Date: 31/01/2021

អ្នកបើកបរ - ០២នាក់

អ្នកបើកបរ ទទួលបន្ទុកការងារ និងជំនួយដល់ប្រធានក្រុមក្នុងការធានាដល់ការប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន និងជួយពង្រឹងកិច្ចការងាផ្នែករដ្ឋបាលនៅគ្រប់ការិយាល័យ ផ្តោតទៅលើ ការបើកបរជូនគណៈគ្រប់គ្រង បុគ្គលិក និងភ្ញៀវទៅគ្រប់ទីកន្លែងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពខ្ពស់ តាមតម្រូវការ និងយោងតាមនីតិវិធីនានារបស់ក្រុមហ៊ុន ព្រមទាំងមានការថែទាំរថយន្ត និងការប្រើប្រាស់ប្រេងដោយសន្សំសំចៃ។

Posted Date: 15/01/2021
Closing Date: 29/01/2021

Senior Software Developer - 01 Post.

Senior Software Development Project is responsible for developing computer software and in-house systems using various programming languages and related tools and frameworks, reviewing code written by other programmers, requirement gathering, bug fixing, testing, documenting, and implementing software systems.

Posted Date: 15/01/2021
Closing Date: 31/01/2021

Officer, Digital Product Management - 02 Posts.

Officer of Digital Banking for Digital Product Management is mainly responsible for assisting to prepare procedure, digital product profitability and growth covering mobile banking, internet banking both consumer and corporate module.

Posted Date: 14/01/2021
Closing Date: 31/01/2021

Branch Audit Officer for Credit Review_ Non-Business - 01 Post.

Branch Audit Officer for Credit Review_Non-Business position is responsible for performing the audit procedures and execute the key areas audit on credit audit review audit, and for ensuring that the transactions related to loan products (Non-Business) are properly complete regarding to the policies, procedures and guidelines with the accuracy and disclosed the reliable to the shareholders, investors, stakeholders and the board of directors. This role will assist the supervisors and participate in developing the branch audit procedures and programs.

Posted Date: 14/01/2021
Closing Date: 31/01/2021

Senior Unit Manager, Internal Audit for IT - 01 Post.

Senior Unit Manager of Internal Audit for IT position is helping the company to evaluate and identify weaknesses of the internal control and perform the IT audit regarding to IT Infrastructure, IT Application, IT Service Management and IT Risk Management to ensure that the Hattha Bank's complied with the internal policies and procedures and regulator’s requirement as well. This role is also assisting the head office audit department/deputy of head office audit department to prepare annual audit plan and a draft audit report after audit assignment completion.

Posted Date: 14/01/2021
Closing Date: 31/01/2021

Assistant to Chief Finance Officer - 01 Post.

This position is to assist CFO on overall supports to Department of the Finance, Treasury and Financial Planning. He/she will be assigned to work particularly on the projects or cooperation with Head Department to ensure well supports and functions of finance division.

Posted Date: 13/01/2021
Closing Date: 28/01/2021

Officer, Digital Banking for Customer Acquisition - 01 Post.

Officer of Digital Banking for Customer Acquisition is mainly responsible for assisting digital product/service adoption rate through work with sales and marketing teams. He/she is also responsible for collecting customer feedbacks and related issues from the field and share to the supervisor.

Posted Date: 12/01/2021
Closing Date: 28/01/2021

មន្ត្រីប្រតិបត្តិការសាខា - ០១ នាក់

មន្ត្រីប្រតិបត្តិការសាខា ទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់, រៀបចំបញ្ជីប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ, រៀបចំរបាយការណ៍ ប័ណ្ណដាក់/ដកប្រាក់ ផ្ញើទៅកាន់ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការ, បិទគណនីសន្សំសំចៃ, បោះពុម្ពរបាយការណ៍ឲ្យបានទាន់ពេលវេលា និងបំពេញកិច្ចការផ្សេងៗតាមការចាត់តាំងរបស់ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការសាខា ឬនាយកសាខា។

Posted Date: 08/01/2021
Closing Date: 28/01/2021

IT Business Analysis Specialist - 01 Post.

Provide business analysis functional expertise in: (Participating in planning and developing company-wide IT strategies; Engaging with key business and IT stakeholders to identify changing business priorities and requirements; Introduce new processes and technology to enhance the Business Analysis service offering; Leading the development of feasibility studies, cost/benefit analyses, business case development and risk assessments for various technology projects) and Develop methodologies for business analysis: (Establishing standards for Business Analysis, including methodologies, metrics, requirements and tools, Ensuring Analysts are adequately certified or trained).

Posted Date: 08/01/2021
Closing Date: 28/01/2021


1 of 2