សេវាផ្ទេរប្រាក់រវាងសាខា ធនាគារ ហត្ថា

សេវាផ្ទេរប្រាក់រវាងសាខា ធនាគារ ហត្ថា ម.ក គឺជាសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដ៏ពេញនិយមមួយប្រភេទដែលត្រូវបានផ្តល់ដោយ ធនាគារ ហត្ថា សម្រាប់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។ តាមរយៈសេវាកម្មនេះ អតិថិជនអាចផ្ទេរប្រាក់ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀត ឬពីបុគ្គលម្នាក់ ទៅបុគ្គលម្នាក់ទៀត ក្នុងគោលបំណងជាក់លាក់ណាមួយ ដូចជាការផ្ទេរប្រាក់ឲ្យសាច់ញាតិជាលក្ខណៈគ្រួសារ ការផ្ទេរសម្រាប់បម្រើឲ្យអាជីវកម្ម និងគោលបំណងផ្សេងៗទៀត។

លក្ខណៈពិសេសនៃសេវាកម្ម

  • ផ្ទេរប្រាក់នៅក្នុងប្រទេសជាមួយនឹងបណ្តាញការិយាល័យ ១៧៧ សាខា
  • ទទួលបានសេវាឆាប់រហ័ស ងាយស្រួល និងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់
  • រីករាយជាមួយនឹងកម្រៃសេវាទាបសមរម្យ
  • ផ្ទេរប្រាក់បានដោយមិនចាំបាច់មានគណនីសន្សំធនាគារ ហត្ថា។

អត្ថប្រយោជន៍

  • កម្រៃសេវាទាបបំផុតត្រឹមតែ ០,១០% នៃប្រាក់ត្រូវផ្ទេរ ឬ ១,៥ ដុល្លារអាមេរិក
  • ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់តាមរយៈសាខា និងបណ្តាញអេធីអឹមដ៏ធំទូលាយរបស់យើង

Notice: ធនាគារ ហត្ថា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែព័ត៌មានខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។