គណនីបញ្ញើកើនចំណូល

គណនីបញ្ញើកើនចំណូល គឺជាប្រភេទគណនីប្រាក់បញ្ញើសន្សំមានកាលកំណត់ ជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ ជាពិសេសអតិថិជនអាចធើ្វការដកការប្រាក់បានជារៀងរាល់ខែ ដោយមិនផ្តោតលើរយៈពេលសន្សំឡើយ។ ដើម្បីបើកគណនីនេះ អតិថិជនត្រូវមានសាច់ប្រាក់នៅក្នុងគណនីចាប់ពី៥០ដុល្លារ ឬ សមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង។

លក្ខណៈផលិតផល

រយៈពេល

អត្រាការប្រាក់

ប្រាក់រៀល

ប្រាក់ដុល្លារអាមរិក

ប្រាក់បាត

រូបវន្តបុគ្គល

≥ ៣ខែ

,៦០%

,៧៥%

,៧៥%

≥ ៦ខែ

,៧៥%

,៥០%

,៧៥%

≥ ៩ខែ

,០០%

,៧៥%

,២៥%

≥ ១២ខែ

,២៥%

,២៥%

,៧៥%

≥ ១៨ខែ

,៣០%

,២៨%

,៧៥%

≥ ២៤ខែ

,៣៥%

,៣០%

,២៥%

≥ ៣៦ខែ

,៤០%

,៣៥%

,៥០%

≥ ៤៨ខែ

,៤៥%

,៤៥%

,៥០%

៦០ខែ

,៥០%

,៥០%

,៥០%

នីតិបុគ្គល

≥ ៣ខែ

,៣៥%

,២៥%

,៧៥%

≥ ៦ខែ

,៥០%

,២៥%

,៧៥%

≥ ៩ខែ

,០០%

,៧៥%

,២៥%

≥ ១២ខែ

,៧៥%

,៥០%

,៧៥%

≥ ១៨ខែ

,០០%

,៧៥%

,៧៥%

≥ ២៤ខែ

,១៥%

,០០%

,២៥%

៣៦ខែ

,៣៥%

,០០%

,៥០%


អត្ថប្រយោជន៍


·         ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់រហូតដល់ ៧,៥០%

·         ទទួលបានការប្រាក់ជារៀងរាល់ខែ ដែលអាចដកបានគ្រប់ពេលវេលា

·         រយៈពេលសន្សំបត់បែនទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នក

·         ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីមុខងារ និងសេវាកម្មយ៉ាងសម្បូរបែបរបស់ Hattha Mobile

·         ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈសាខា និងបណ្តាញអេធីអឹមទូទាំងប្រទេស

 

ចំណាំ៖ ធនាគារ ហត្ថា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌនិងអត្រាការប្រាក់ ខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។