គណនីបញ្ញើកើនចំណូល

គណនីបញ្ញើកើនចំណូល គឺជាប្រភេទគណនីប្រាក់បញ្ញើសន្សំមានកាលកំណត់ជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ ជាពិសេសអតិថិជនអាចធើ្វការដកការប្រាក់បានជារៀងរាល់ខែដោយមិនផ្តោតលើរយៈពេលសន្សំឡើយ។ ដើម្បីបើកគណនីនេះ អតិថិជនត្រូវមានសាច់ប្រាក់នៅក្នុងគណនីចាប់ពី៥០ដុល្លារ ឬ សមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង។

លក្ខណៈផលិតផល
គណនីបញ្ញើកើនចំណូល (ការប្រាក់ប្រចាំខែ)


រយៈពេល

អត្រាការប្រាក់

ប្រាក់រៀល

ប្រាក់ដុល្លារអាមរិក

រូបវន្តបុគ្គល និងនីតិបុគ្គល (មិនមែនស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ)

≥ ៣ខែ

,០%

២,៥០%

≥ ៦ខែ

៤,៧%

៤,២%

≥ ៩ខែ

៥,០%

៤,៥០%

≥ ១២ខែ

៦,៥០%

៦,០០%

≥ ១៨ខែ

៦,៥០%

៦,០០%

≥ ២៤ខែ

៦,៧៥%

៦,២៥%

≥ ៣៦ខែ

៦,៨៥%

៦,៣៥%

≥ ៤៨ខែ

៦,៨៥%

៦,៣៥%

៦០ខែ

៦,៨៥%

៦,៣៥%


រយៈពេល

អត្រាការប្រាក់

ប្រាក់រៀល

ប្រាក់ដុល្លារអាមរិក

ស្ថាប័នរដ្ឋ

≥ ៣ខែ

១,៧៥%

២,០០%

≥ ៦ខែ

៤,៧៥%

៣,៧៥%

≥ ៩ខែ

៥,០០%

៤,០០%

≥ ១២ខែ

៥,៧%

៥,៥០%

≥ ១៨ខែ

៥,៧៥%

៥,៥០%

≥ ២៤ខែ

៥,៧៥%

៥,៥%

≥ ៣៦ខែ

៥,៧៥%

៥,៥០%

≥ ៤៨ខែ

៥,៧៥%

៥,៥០%

៦០ខែ

៥,៧៥%

៥,៥០%

គណនីបញ្ញើកើនចំណូល (ការប្រាក់០៣ខែម្តង)


រយៈពេល

អត្រាការប្រាក់

ប្រាក់រៀល

ប្រាក់ដុល្លារអាមរិក

រូបវន្តបុគ្គល និងនីតិបុគ្គល (មិនមែនស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ)

≥ ៦ខែ

៤,៩៥%

៤,៤៥%

≥ ៩ខែ

៥,២០%

៤,៧០%

≥ ១២ខែ

៦,៧០%

៦,២%

≥ ១៨ខែ

៦,៧០%

២,២០%

≥ ២៤ខែ

៦,៩៥%

៦,៤៥%

≥ ៣៦ខែ

,០៥%

៦,៥៥%

≥ ៤៨ខែ

,០៥%

៦,៥៥%

៦០ខែ

៧,០៥%

៦,៥៥%


រយៈពេល

អត្រាការប្រាក់

ប្រាក់រៀល

ប្រាក់ដុល្លារអាមរិក

ស្ថាប័នរដ្ឋ

≥ ៦ខែ

៤,៨៥%

៣,៨៥%

≥ ៩ខែ

៥,០៥%

៤,០៥%

≥ ១២ខែ

៥,៨៥%

៥,៥៥%

≥ ១៨ខែ

៥,៨៥%

៥,៥៥%

≥ ២៤ខែ

៥,៨៥%

៥,៥៥%

≥ ៣៦ខែ

៥,៨៥%

៥,៥៥%

≥ ៤៨ខែ

៥,៨៥%

៥,៥៥%

៦០ខែ

៥,៨៥%

៥,៥៥%

*មានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី  ២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

អត្ថប្រយោជន៍

·         ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់

·         ទទួលបានការប្រាក់ជារៀងរាល់ខែ

·         អាចដកការប្រាក់បានជារៀងរាល់ខែ

·         ផ្តល់ជូនជម្រើសនៃរយៈពេលសន្សំទៅតាមតម្រូវការ

·         ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈសាខា និងបណ្តាញអេធីអឹមទូទាំងប្រទេស

 

ចំណាំ៖ ធនាគារ ហត្ថា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌនិងអត្រាការប្រាក់ ខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។