សេវាប្រមូលឯកសារ

សេវាប្រមូលឯកសារ គឺជាឯកសារហិរញ្ញវត្ថុ និង/ឬពាណិជ្ជកម្មរវាងធនាគារ ស្របតាមការរៀបចំដែលបានកំណត់ជាមុនរវាងអ្នកទិញ និងអ្នកលក់។

សេវាប្រមូលឯកសារមានច្រើនប្រភេទ ដូចជា សេវាប្រមូលឯកសារចូលនៅក្រោមលិខិតធានាឥណទាន សេវាប្រមូលឯកសារចូលមិននៅក្រោមលិខិតធានាឥណទាន សេវាប្រមូលឯកសារចេញនៅក្រោមលិខិតធានាឥណទាន សេវាប្រមូលឯកសារចេញមិននៅក្រោមលិខិតធានាឥណទាន។

លក្ខណៈផលិតផល
សេវាប្រមូលឯកសារចូល
រូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
សុពលភាព រហូតដល់ ១២ខែ
ទ្រព្យធានា
តម្កល់ប្រាក់/ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់
តម្កល់អចលនទ្រព្យ (កម្រិតឥណទាន)
ថ្លៃទទួលឯកសារ ,១% ក្នុង១ខែ (អប្បរមា ៥០ ដុល្លារអាមេរិក)
កម្រៃសេវាកែប្រែព័ត៌មាន ៣០ ដុល្លារអាមេរិក
កម្រៃសេវាទូទាត់
សេវាទូទាត់៖ ០,១៥% (អប្បរមា ១៥ ដុល្លាអាមេរិក)
ថ្លៃបណ្ដាញ៖ ១៥ ដុល្លារអាមេរិក
សេវាបញ្ជូណ៖ ២០ ដុល្លារអាមេរិក
Discrepancy Fee៖ ៥០ ដុល្លារអាមេរិក
សេវាទូទាត់សង៖ ៥០ ដុល្លារអាមេរិក
សេវាប្រមូលឯកសារចេញ
កម្រៃសេវាប្រមូលកាន់ឯកសារ 0,១% (អប្បរមា ៥០ ដុល្លារអាមេរិក)
កម្រៃសេវាផ្ទេរឯកសារ ៥០ ដុល្លារអាមេរិក
កម្រៃសេវាប្រមូលទូទាត់ 0,១០% (អប្បរមា ១០ ដុល្លារអាមេរិក)
កម្រៃសេវាតាមដាន ២០ ដុល្លារអាមេរិក
   
អត្ថប្រយោជន៍
  • ផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តទាំងអ្នកទិញ និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • ផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកទិញ និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ជាពិសេសអ្នកទើបសហការគ្នាថ្មីៗ
  • កាត់បន្ថយហានិភ័យ ការខាតបង់ប្រាក់ ការបាត់បង់ទំនិញ និងការបោកប្រាស់ផ្សេងៗ
  • រីករាយជាមួយការប្រកួតប្រជែងជាសកល

ចំណាំ: ធនាគារ ហត្ថា សូមរក្សាក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌនិងអត្រ្តាការប្រាក់ ខាងលើ ដោយពុំបាច់ជូនដំណឹងមុន។