គណនីចរន្ត

ជាប្រភេទគណនីដែលផ្តល់នូវភាពងាយស្រួល ក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និងជាមធ្យោបាយទូទាត់ ជាមួយដៃគូរអាជីវកម្ម តាមរយៈសេវាមូលប្បទានប័ត្រ។

 

លក្ខណៈផលិតផល

ពិពណ៌នា

រូបិយប័ណ្ណ

ប្រាក់រៀលខ្មែរ

ដុល្លារអាមេរិក

 

សមតុល្យអប្បរមា

អត្រាការប្រាក់

សមតុល្យអប្បរមា

អត្រាការប្រាក់

រូបវន្តបុគ្គល

00.000រៀល

0%

00ដុល្លារ

0%

នីតិបុគ្គល

២.000.000រៀល

0%

00ដុល្លារ

0%

ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ

២.000.000រៀល

0%

00ដុល្លារ

0%


គណនីចរន្តផ្លាស់

ជាប្រភេទគណនីចរន្តផ្លាស់ ដែលទទួលបានអត្រាការប្រាក់ និងផ្តល់ភាពងាយស្រួល ក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និងជាមធ្យោបាយទូទាត់ ជាមួយដៃគូរអាជីវកម្ម តាមរយៈសេវាមូលប្បទានប័ត្រ។

លក្ខណៈផលិតផល

ពិពណ៌នា

រូបិយប័ណ្ណ

ប្រាក់រៀលខ្មែរ

ដុល្លារអាមេរិក

 

សមតុល្យអប្បរមា

អត្រាការប្រាក់

សមតុល្យអប្បរមា

អត្រាការប្រាក់

រូបវន្តបុគ្គល

១.០០០.០០០រៀល

១,៥០%

00ដុល្លារ

១,២៥%

នីតិបុគ្គល

៤.០០០.០០០រៀល

១,២៥%

00ដុល្លារ

០,៧៥%

ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ

៤.០០០.០០០រៀល

១,០០%

00ដុល្លារ

០,៥០%


គណនីHYCA

ជាប្រភេទគណនីដែលផ្តល់ជូននូវអត្រាការប្រាក់កាន់តែខ្ពស់ និងបត់បែនទៅតាមទំហំសមតុល្យក្នុងគណនី ថែមទាំងផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ តាមរយៈសេវាមូលប្បទានប័ត្រ។

លក្ខណៈផលិតផល  

ប្រភេទអតិថិជន

សមតុល្យអប្បរមា

អត្រាការប្រាក់

ប្រាក់រៀលខ្មែរ

ដុល្លារអាមេរិក

រូបវន្តបុគ្គល

> ដុល្លារ ៥០០- ដុល្លារ ៥.០០០

១,៧៥%

១,៥០%

> ដុល្លារ ៥.០០០ - ដុល្លារ ១៥.០០០

២,០០%

១,៧៥%

> ដុល្លារ ១៥.០០០

២,២៥%

២,០០%

នីតិបុគ្គល/ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ

> ដុល្លារ ៥.០០០ - ដុល្លារ ៣០.០០០

១,៥០%

១,២៥%

> ដុល្លារ ៣០.០០០- ដុល្លារ ១០០.០០០

១,៧៥%

១,៥០%

> ដុល្លារ​ ១០០.០០០

២,០០%

១,៧៥%

ចំណាំ: ធនាគារ ហត្ថា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែព័ត៌មានខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។