ការបដិសេធ

គេហទំព័រនេះ ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងចែករំលែកព័ត៌មានទូទៅអំពី ធនាគារ ហត្ថា តែប៉ុណ្ណោះ។ រាល់ព័ត៌មានដែលមានបង្ហាញក្នុងគេហទំព័រនេះ ត្រូវបានរៀបចំ និងពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ធនាគារ ហត្ថា មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុសឆ្គងដែលអាចនឹងកើតឡើងលើគេហទំព័រនេះឡើយ។ សូមទាក់ទងក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត មុនពេលលោកអ្នកអនុវត្តតាមខ្លឹមសារ​ដែលមានបង្ហាញនៅក្នុង​គេហទំព័រនេះ។​

ធនាគារ ហត្ថា សូមរក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងក្នុងការកែប្រែព័ត៌មានដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។