ឡូហ្គោ

ឡូហ្គោ ការពិពណ៌នានិមិត្តសញ្ញា ទាញយក

ឡូហ្គោលើផ្ទៃខាងក្រោយពណ៌ស

​ ទាញយក

ឡូហ្គោលើផ្ទៃខាងក្រោយពណ៌ខៀវ

ទាញយក