គណនីបញ្ញើកើនទ្រព្យ

គណនីបញ្ញើកើនទ្រព្យ ត្រូវបានបង្កើតឡើងសំរាប់អតិថិជនដែលមានសាច់ប្រាក់ទំនេរច្រើនហើយចង់ ទទួលបាននូវអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ត្រលប់ទៅវិញលើការសន្សំ។ អតិថិជនអាចធ្វើការ ដកការប្រាក់ និងប្រាក់ដើមនៅចុងបញ្ចប់វគ្គ។ ការបើកគណនីនេះអតិថិជនគ្រាន់តែមានប្រាក់នៅក្នុងគណនី៥០ដុល្លារ ឬសមមាត្រនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង។

អត្រាការប្រាក់សម្រាប់រូបវន្តបុគ្គល

ខួបដាក់សន្សំ

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

ប្រាក់រៀលខ្មែរ

ប្រាក់បាតថៃ

៣ខែ

,៥០%

,៦០%

,០%

៦ខែ

,៥០%

,៦០%

,០០%

៩ខែ

,០០%

,១០%

,០%

១២ខែ

,៧៥%

,៨៥%

,០០%

១៨ខែ

,០០%

,១០%

,០០%

២៤ខែ

,២៥%

,៣៥%

,៥០%

៣៦ខែ

,២៥%

,៣៥%

,៧៥%

អត្រាការប្រាក់សម្រាប់និតិបុគ្គល (មិនមែនស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ)

ខួបដាក់សន្សំ

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

ប្រាក់រៀលខ្មែរ

ប្រាក់បាតថៃ

៣ខែ

,៥០%

,៦០%

,០%

៦ខែ

,៥០%

,៦០%

,០០%

៩ខែ

,០០%

,១០%

,០%

១២ខែ

,៧៥%

,៨៥%

,០០%

១៨ខែ

,០០%

,១០%

,០០%

២៤ខែ

,២៥%

,៣៥%

,៥០%

៣៦ខែ

,២៥%

,៣៥%

,៧៥%

អត្ថប្រយោជន៍  

- ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់

- ទទួលបានការប្រាក់ជារៀងរាល់ខែ

- ផ្តល់ជូនជម្រើសនៃរយៈពេលសន្សំទៅតាមតម្រូវការ

- ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈសាខា និងបណ្តាញអេធីអឹមទូទាំងប្រទេស

ចំណាំ:​ ធនាគារ ហត្ថា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែព័ត៌មានខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។