គណនីបញ្ញើកើនទ្រព្យ

គណនីបញ្ញើកើនទ្រព្យ ត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់អតិថិជនដែលមានសាច់ប្រាក់ទំនេរច្រើនហើយចង់ ទទួលបាននូវអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ត្រឡប់ទៅវិញលើការសន្សំ។ អតិថិជនអាចធ្វើការដកការប្រាក់ និងប្រាក់ដើមនៅចុងបញ្ចប់វគ្គ។ ដើម្បីបើកគណនីនេះ អតិថិជនគ្រាន់តែមានប្រាក់ ៥០ដុល្លារអាមេរិក នៅក្នុងគណនី ឬ សមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង។

លក្ខណៈផលិតផល

 

រយៈពេល

អត្រាការប្រាក់

 

ប្រាក់រៀល

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

ប្រាក់បាត

រូបវន្តបុគ្គល និងនីតិបុគ្គល (មិនមែនស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ)

≥ ៣ ខែ

,៨៥%

,០០%

,០០%

≥ ៦ ខែ

,៧៥%

,៧៥%

,០០%

≥ ៩ ខែ

,០០%

,០០%

,៥០%

≥ ១២ ខែ

,០០%

,០០%

,០០%

≥ ១៨ ខែ

,១%

,១០%

,០០%

≥ ២៤ ខែ

,២០%

,២០%

,៥០%

≥ ៣៦ ខែ

,៤០%

,៣០%

,៧៥%

≥ ៤៨ខែ

,៦០%

,៤០%

,៧៥%

៦០ខែ

,៨៨%

,៥០%

,៧៥%


 អត្ថប្រយោជន៍  

·         សន្សំដោយសុវត្ថិភាព ជាមួយអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់បំផុត

·         រយៈពេលសន្សំបត់បែនទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នក

·         ចាប់ផ្ដើមសន្សំចាប់ពី ៥០ ដុល្លារអាមេរិក

·         ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីមុខងារ និងសេវាកម្មយ៉ាងសម្បូរបែបរបស់ Hattha Mobile

·         ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈសាខា និងបណ្តាញអេធីអឹមទូទាំងប្រទេស

 

ចំណាំ៖ ធនាគារ ហត្ថា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌនិងអត្រាការប្រាក់ ខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។