គណនីបញ្ញើកើនទ្រព្យ

គណនីបញ្ញើកើនទ្រព្យ ត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់អតិថិជនដែលមានសាច់ប្រាក់ទំនេរច្រើនហើយចង់ ទទួលបាននូវអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ត្រឡប់ទៅវិញលើការសន្សំ។ អតិថិជនអាចធ្វើការដកការប្រាក់ និងប្រាក់ដើមនៅចុងបញ្ចប់វគ្គ។ ដើម្បីបើកគណនីនេះ អតិថិជនគ្រាន់តែមានប្រាក់ ៥០ដុល្លារអាមេរិក នៅក្នុងគណនី ឬ សមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង។


លក្ខណៈផលិតផល


គណនីបញ្ញើកើនទ្រព្យ (ការប្រាក់ចុងគ្រា) 


រយៈពេល
អត្រាការប្រាក់
ប្រាក់រៀលប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

រូបវន្តបុគ្គល និងនីតិបុគ្គល (មិនមែនស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ)

≥ ៣ ខែ៣,៧៥% ៣,២៥%
≥ ៦ ខែ៥,៥០%៥,០០%
≥ ៩ ខែ៥,៧៥%៥,២៥%
≥ ១២ ខែ៧,០០%
៦,៥០%
≥ ១៨ ខែ៧,០០%
៦,៥០%
≥ ២៤ ខែ៧,២៥%
៦,៧៥%
≥ ៣៦ ខែ៧,២៥%
៦,៧៥%
≥ ៤៨ខែ៧,២៥%
៦,៧៥%
៦០ខែ៧,២៥%
៦,៧៥%


រយៈពេល
អត្រាការប្រាក់
ប្រាក់រៀលប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

ស្ថាប័នរដ្ឋ

≥ ៣ ខែ២,០០%១,៥០%
≥ ៦ ខែ២,២៥%
១,៧៥%
≥ ៩ ខែ២,៥%
២,០០%
≥ ១២ ខែ២,៧៥%
២,២៥%
≥ ១៨ ខែ៣,០%
២,៥%
≥ ២៤ ខែ៣,២៥%
២,៧៥%
≥ ៣៦ ខែ៣,៥%
៣,០%
≥ ៤៨ខែ៣,៧៥%
៣,២៥%
៦០ខែ៤,០%
៣,៥%

*មានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី  ០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤


អត្ថប្រយោជន៍  

·         ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់

·         ទទួលបានការប្រាក់ជារៀងរាល់ខែ

·         ផ្តល់ជូនជម្រើសនៃរយៈពេលសន្សំទៅតាមតម្រូវការ

·         ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈសាខា និងបណ្តាញអេធីអឹមទូទាំងប្រទេស

 

ចំណាំ៖ ធនាគារ ហត្ថា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌនិងអត្រាការប្រាក់ ខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។