ឥណទានកែលម្អគេហដ្ឋាន

ឥណទានកែលម្អគេហដ្ឋាន ផ្តល់ជូនអតិថិជនដែលមានគោលបំណងជួសជុលកែលម្អធ្វើឱ្យគេហដ្ឋានប្រសើរឡើង សាងសង់បង្ហើយ សំណង់គេហដ្ឋានដែលមានស្រាប់ ឬការសង់បំពេញបន្ថែមផ្នែកមួយចំនួននៃគេហដ្ឋាន ដើម្បីបង្កើនគុណភាពនៃការរស់នៅក្នុងគ្រួសារ ។

 
លក្ខណៈផលិតផល

·         ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ៖               ប្រាក់រៀល និងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

·         រយៈពេល៖                          រហូតដល់ ៧២ខែ

·         ទំហំឥណទាន៖                    រហូតដល់ ៣០.០០០​​ ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង

·         អត្រាការប្រាក់៖                    ចាប់ពី ១,៣% ប៉ុណ្ណោះ

·         របៀបបង់សង៖                    ការសងត្រប់មានភាពបត់បែន

 
អត្ថប្រយោជន៍

·         អត្រាការប្រាក់មានភាពប្រកួតប្រជែង

·         ការសងត្រឡប់មានភាពបត់បែនទៅតាមលំហូរសាច់ប្រាក់អតិថិជន

·         ផ្តល់រយៈពេលប្រើប្រាស់កម្ចីវែងទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្តែង

·         មានភាពងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានឥណទានតាមរយៈបណ្តាញសាខាទូទាំងប្រទេស

·         មានជម្រើសច្រើនក្នុងការសងត្រឡប់ដូចជាភ្នាក់ងារវីង ទ្រូម៉ាន់នី Hattha Mobile និងបណ្តាញសាខាទូទាំងប្រទេស

 

ចំណាំ៖ ធនាគារ ហត្ថា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌនិងអត្រាការប្រាក់ខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។