គណនី HYSA Flexi

ជាគណនីសន្សំមួយប្រភេទសម្រាប់តែអតិថិជនជាប្រភេទរូបវន្តបុគ្គលតែប៉ុណ្ណោះ ដែលបានបន្ថែមនូវលក្ខណៈពិសេសលើសពីគណនីសន្សំផលច្រើន (HYSA)។ អតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និងមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុបានយ៉ាងងាយស្រួលតាមរយៈម៉ាស៊ីនអេធីអឹម និងសេវាហត្ថាម៉ូប៊ែល នៃធនាគារ ហត្ថា ដែលលក្ខខណ្ឌកំណត់ក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការមានភាពល្អប្រសើរ សមស្របទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។

លក្ខណៈផលិតផល   

ប្រភេទអតិថិជន

សមតុល្យគណនីប្រចាំថ្ងៃ

(គិតជាដុល្លារអាមេរិក)

អត្រាការប្រាក់

 

 

ប្រាក់រៀល

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

ប្រាក់បាត

 

រូបវន្តបុគ្គល

២៥០​ -​ ​៥.០០០

,៧%

,៥%

,៥០%

> ៥.០០០ - ១៥.០០០

៤,២៥%

,២៥%

,៥០%

> ១៥.០០០

៥,០០%

,៧៥%

,៥០%

 

អត្ថប្រយោជន៍

·         ទទួលបានសៀវភៅធនាគារលើកដំបូង ដោយឥតគិតថ្លៃ

·         មិនគិតកម្រៃសេវាទៅលើការចុះឈ្មោះ និងការថែរក្សាកាតអេធីអឹមសម្រាប់ឆ្នាំដំបូង

·         មិនគិតកម្រៃសេវាទៅលើការចុះឈ្មោះ និងការថែរក្សាសេវាធនាគារចល័ត

·         លក្ខខណ្ឌនៃការដកប្រាក់មានភាពងាយស្រួល

·         ផ្តល់ជូននូវអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់

·         ទទួលបានការប្រាក់ជារៀងរាល់ខែ

ចំណាំ៖ ធនាគារ ហត្ថា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌនិងអត្រាការប្រាក់ ខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។