សមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ

លោក Wee Mun Seng, ប្រធានអគ្គនាយកស្តីទី

លោក Wee Mun Seng បានចូលបម្រើការងារនៅ ធនាគារ ហត្ថា ម.ក នៅក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ ២០២៣ ហើយបន្ទាប់មកគាត់ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានអគ្គនាយកស្តីទី ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤។ លោក Wee Mun Seng នាំមកជាមួយនូវបទពិសោធជំនាញវិជ្ជាជីវៈការងារចម្រុះជាង ៣០ឆ្នាំ លើវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ។ មុនពេលចូលរួមជាមួយនឹង ធនាគារ ហត្ថា ម.ក លោក Wee Mun Seng បានបម្រើការក្នុងតួនាទីសំខាន់ៗដូចជា នាយកអង្គភាពពាណិជ្ជកម្ម នៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអម្រឹត អគ្គនាយក នៅ FinX Capital Sdn Bhd (ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី), ទីប្រឹក្សាអាជីវកម្ម នៅ ASEAN Digital Finance International (ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី) នាយកលក់ និងចែកចាយ នៅ Al Rajhi Bank (ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី) អគ្គនាយកប្រតិបត្តិការ នៅ Hong Leong Bank (ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី) និងតួនាទីជាច្រើនផ្សេងៗទៀត។ លោក Wee Mun Seng បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញបត្រជាន់ខ្ពស់ លើជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ និងទីផ្សារ ពី Washington University in St. Louis និងបរិញ្ញាបត្រ លើជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ និងទីផ្សារ ពី Southeast Missouri ពីសហរដ្ឋអាមេរិក ។

លោក ដួង ច័ន្ទសុវិជ្ជា, អគ្គនាយកលក់ និងចែកចាយ

លោក សុវិជ្ជា ចូលបម្រើការងារនៅ ធនាគារ ហត្ថា ឆ្នំា ២០១៧ និងត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គនាយកលក់ និងែចកចាយនៅក្នុង ខែសីហា ឆ្នំា២០១៨ ។ លោកមានបទពិសោធន៏ការងារជាង ២១ ឆ្នំា និងបទពិសោធន៏ជាង ១៨ឆ្នំា ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយចាប់ផ្តើមពីតំណែងដំបូងបំផុតជាមន្ត្រីឥណទាន។ លោក ទទួលបានសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតែផ្នកហិរញ្ញវត្ថុពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនផ្សេងទៀតដែរ។

លោក រស់ វ៉ុល, អគ្គនាយកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

លោក រស់ វ៉ុល ត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គនាយកសវនកម្មៃផ្ទក្នុងនៅឆ្នំា ២០១៥ បន្ទាប់ពីបានចាប់ផ្តើមអាជីព ការងារនៅ ធនាគារ ហត្ថា នៅឆ្នំា២០០៨ ។ លោកមានបទពិសោធន៏ជាង ៩ឆ្នំា នៅ ក្នុងែផ្នកសវនកម្មៃផ្ទក្នុង និងការគ្រប់គ្រងសាខា និងមានបទពិសោធជាង ១១ឆ្នំា លើការគ្រប់គ្រងសវនកម្ម។ លោក ទទួលបានបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ពីសាកលវិទ្យាល័យ Preston និង បានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រជំនាញគ្រប់គ្រងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Maharishi Verdic ក្នុងឆ្នំា១៩៩៨ ផងដែរ។

លោក ហ៊ឹម វិបុល, អគ្គនាយកហិរញ្ញវត្ថុ

លោក វិបុល ចូលបម្រើការងារជាមួយ ធនាគារ ហត្ថា នៅខែមិថុនា ឆ្នំា២០១៨ ក្នុងតួនាទីជា អគ្គនាយកហិរញ្ញវត្ថុ ។ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៏ជាង ១៩ឆ្នំា ក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ។ លោកវិបុលធ្លាប់កាន់តួនាទីសំខាន់ជាច្រើនរួមមាន សវនកម្មៃផ្ទក្នុង គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ ហើយលោកបានទទួលតួនាទីជាអគ្គនាយកហិរញ្ញវត្ថុនៅស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធំមួយ ដែលបន្ថែមពីតួនាទីនេះ លោក វិបុល បានទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងគម្រោងនៃការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធធនាគារស្នូលផងដែរ។ ជាមួយលទ្ធផលឆ្នើមក្នុងការសិក្សា លោកវិបុល បានទទួលសញ្ញាប័ត្រ បរិញ្ញាបត្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច នៅឆ្នំា២០០២ និងបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ ខ្ពស់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងគណេនយ្យ នៅឆ្នំា ២០០៥ ។ នៅឆ្នំា ២០១៧ លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាពី ACCA ហើយបាន ក្លាយជាសមាជិកនៃសមាគមគណនេយ្យករជំនាញ (ACCA) ចក្រភពអង់េគ្លសនៅ ខែកុម្ភៈ ឆ្នំា២០១៨។ ក្រៅពីេនះ លោកបាន ចូលរួមវគ្គសិក្សាជាច្រើនទាក់ទងនឹងធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ទាំងនៅកម្រិតជាតិ និងអន្តរជាតិ។

លោក ជឺន បូរាណច័ន្ទបូរ៉ាត់, អគ្គនាយកនីតិកម្ម

លោក ច័ន្ទបូរា៉ត់ ត្រូវបានែតងតាំងជាអគ្គនាយកនីតិកម្ម នៅថ្ងៃទី០១ ខែមសា ឆ្នំា២០១៨។ លោកបានចូលបម្រើការងារនៅ ធនាគារ ហត្ថា នៅឆ្នំា ២០១១ ជានាយកនាយកដ្ឋានេលខាធិការដ្ឋានច្បាប់ និងក្រុមហ៊ុន។ លោកមានបទពិសោធន៏ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងវិស័យធនាគារ ហិរញ្ញវត្ថុ និងេលខាធិការក្រុមហ៊ុន។ មុនេពលចូលរួមជាមួយ ធនាគារ ហត្ថា លោកត្រូវបានផ្តល់ទំនុកចិត្ត ដោយធនាគារពាណិជ្ជឈានមុខគេនៅប្រទេសឡាវសម្រាប់ការគាំទ្រលើនីតិវិធីក្នុងការបង្កើត និងដំណើរការធនាគារ។ លោក ច័ន្ទបូរ៉ាត់ បានទទួលសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងអនុបណ្ឌិតែផ្នកនីតិឯកជនពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ដ្រ និងវិទ្យាសាស្ដ្រេសដ្ឋកិច្ច។

លោក សេម សោភ័ណ, អគ្គនាយកធនធានមនុស្ស

លោក សោភ័ណ បានចូលបម្រើការងារនៅ ធនាគារ ហត្ថា នៅខែធ្នូ ឆ្នំា ២០១០ ក្នុងតួនាទីជា នាយកនាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស។ លោកមានបទពិសោធន៏ការងារជាង ៣០ ឆ្នំា ក្នុងវិស័យផ្សេងៗ ក្នុងនោះ រួមមានបទពិសោធន៏ក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សរយៈពេល ២០ ឆ្នំា ការអភិវឌ្ឍន៏ស្ថាប័ន និងការធ្វើផែនការធនធានមនុស្ស និងការអភិវឌ្ឍន៏ភាពជាអ្នកដឹកនាំ។ លោក សោភ័ណ បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់លើជំនាញការអភិវឌ្ឍន៏ភាពជាអ្នកដឹកនាំពីសាកលវិទ្យាល័យ Eastern University ក្នុងរដ្ឋ Philadelphia នៃសហរដ្ឋអាមេរិក និង បរិញ្ញាបត្រលើជំនាញនីតិសាធារណៈពីសាកលវិទ្យាល័យន័រតុន។ លោក ត្រូវបានែតងតាំងជាអគ្គនាយកធនធានមនុស្ស នៅឆ្នំា ២០១៩។

លោក យឹម ទិត្យា, អគ្គនាយកឌីជីថល​ និង បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

លោក ទិត្យា បានចូលរួមជាមួយ ធនាគារ ហត្ថា នៅខែកញ្ញា ឆ្នំា ២០១៧ ក្នុងតួនាទីជានាយកនៃនាយកដ្ឋានែផនការ និងអភិបាលកិច្ចព័ត៌មានវិទ្យា ហើយត្រូវបានដំឡើងឋានៈជា អគ្គនាយកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៅខែមិថុនា ឆ្នំា២០១៨។ ក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ លោកត្រូវបានតែងតាំងជា អគ្គនាយកឌីជីថល។ តួនាទីរបស់លោក គឺគ្រប់គ្រងការត្រួតពិនិត្យការងារសម្រាប់ការធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្រ្តបច្ចេកវិទ្យា ការគ្រប់គ្រងគម្រោងនិងអភិបាលកិច្ចបច្ចេកវិទ្យា សម្រាប់ ធនាគារ ហត្ថា។ លោកក៏ជាអ្នកពិគ្រោះយោបល់ និងណែនាំដល់អគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា អភិវឌ្ឍែផនការយុទ្ធសាស្ត្រ កំណត់ផែនការ និងការត្រួតពិនិត្យគម្រោងអភិវឌ្ឍ និងគ្រប់គ្រងការអនុវត្តលើរចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារ។ លោកមានបទពិសោធន៏ជាង ១៦ ឆ្នំា នៅក្នុងធនាគារលំដាប់អន្តរជាតិជាច្រើនក្នុងតួនាទីជានាយកនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា និងជាអ្នកអភិវឌ្ឍ Software នៅក្រុមហ៊ុន ទូរគមនាគមន៍ផងដែរ។ លើសពីនោះ លោកក៏មានបទពិសោធន៏ ជាច្រើនក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ និងការគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនមេប្រព័ន្ធ ធនាគារស្នូល កម្មវិធីផ្សេងៗ សន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យានិងមានចំណេះដឹងយ៉ាងទូលំទូលាយ ពាក់ព័ន្ធនឹងអភិបាលកិច្ចក្របខណ្ឌព័ត៌មានវិទ្យា ដូចជា COBIT 5, ITIL v3, PMBOK, ហើយក៏កំពុងស្រាវជ្រាវបែន្ថមលើមុខងារសំខាន់ៗផ្សេងៗទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងសុវត្ថិភាពព័ត៌មានវិទ្យា ដូចជា CISSP, CRISC, CISM, CGEIT ។ លោកទិត្យា បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រលើជំនាញបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា និងទំនាក់ទំនងពីគ្រឹះស្ថាន Unitisiti Teknologi PETRONAS (UTP) ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។

លោក ទូច លីណា, អគ្គនាយកប្រមូលឥណទាន

លោក លីណា ត្រូវបានែតងតាំងជាអគ្គនាយកប្រមូលឥណទាន នៅឆ្នំា ២០២៤ បន្ទាប់ពីបានចាប់ផ្តើម អាជីពការងារនៅ ធនាគារ ហត្ថា នៅខែមីនា ឆ្នំា ២០០៥។ លោកទទួលខុសត្រូវរាល់ប្រតិបត្តិការរបស់ ធនាគារ ហត្ថា រាប់បញ្ចូលទាំងប្រតិបត្តិការឥណទាន បញ្ញើសន្សំ និងការគ្រប់គ្រងសាខា។ លោកត្រូវបានែតងតាំងជា អគ្គនាយកអនុម័តឥណទាន នៅឆ្នំា២០១៨ សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងមុខងារសំខាន់ៗ រួមមានការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ឥណទាន ការប្រមូលឥណទានយឺតយ៉ាវ និងមុខងារគ្រប់គ្រងឥណទាន ។ លោក លីណា បានបញ្ចប់ការសិក្សាពីវិទ្យាស្ថាន ជាតិគ្រប់គ្រងក្នុងឆ្នំា ២០០៣ ហើយក៏បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលជាក់ស្តែងជាច្រើនែដលអនុវត្តទាំងក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិជាពិេសសនៅប្រទេសហ្វីលីពីន វៀតណាម និង លុចសំបួ។

លោកស្រី ឆេង សុគន្ធ, អគ្គនាយិកាគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

លោកស្រី សុគន្ធ បានចាប់ផ្តើមការងារនៅ ធនាគារ ហត្ថា នៅឆ្នំា ២០១៥ និងត្រូវបានែតងតាំងជាអគ្គនាយិកាគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ក្នុងឆ្នំា ២០១៩។ អ្នកស្រីមានបទពិសោធន៏ជាង ១៦ ឆ្នំា ក្នុងវិស័យធនាគារ។ លោកស្រីបានចូលរួមសិក្សាវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនដែរ ក្នុងវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ, AML/CFT, ផែនការនិរន្តរភាព អាជីវកម្ម (BCP), ការគ្រប់គ្រង និងបង្ករហានិភ័យៃនគ្រោះមហន្តរាយ (DRRM), ការបណ្តុះបណ្តាល (IFRS), គំរូហានិភ័យ, ការវាស់ស្ទង់ហានិភ័យ, ភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ, ការវាយតំៃលឱនភាពតម្លាភាព ពាណិជ្ជកម្មឥណទានទីផ្សារ និងTESOL ។ លោកស្រី បានបញ្ចប់ថា្នក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ែផ្នកហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងនៅឆ្នំា ២០១១ និងទទួលបានសញ្ញាបត្រ ជាអ្នកជំនាញែផ្នកគ្រប់គ្រងហានិភ័យៃនសាលាហិរញ្ញវត្ថុ និង គ្រប់គ្រង ែ្រហ្វងហ្វើត (អាល្លឺម៉ង់) នៅឆ្នំា ២០១៧។

លោកស្រី ស្រ៊ុន ហួង នាយិកានាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិតាម

លោកស្រី ស្រ៊ុន ហួង បានចាប់ផ្តើមការងារនៅ ធនាគារ ហត្ថា ម.ក នៅក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ក្នុងតំណែងជានាយិការងនាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិតាម ហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានតែងតាំងជានាយិកានាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិតាមនៅក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១។ មុនបំពេញការងារជាមួយធនាគារ ហត្ថា ម.កលោកស្រីមានបទពិសោធន៍ ៦ឆ្នាំ នៅក្នុងផ្នែកប្រតិបត្តិតាមនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និង ធនាគារពាណិជ្ជដទៃផ្សេងៗទៀត។ លោកស្រីទទួលបានសញ្ញាបត្រជំនាញផ្នែកប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ពី ICA របស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៨ និងសញ្ញាបត្រជំនាញផ្នែកប្រតិបត្តិតាមពីគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ (IBF) នៅខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១។ លោកស្រីបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែក Finance, Banking and Insurance in Southeast Asia ពីសកលវិទ្យាល័យ University of Nates (ប្រទេសបារាំង) និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែក Risk Management in Insurance, Banking and Finance ពីសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ចនៅខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ និងបរិញ្ញាបត្រផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាភាសារអង់គ្លេសពីសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៥។ បន្ថែមពីនេះលោកស្រីបានចូលរួមសិក្សាវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនដែលមានដូចជាផ្នែកបទបញ្ញត្តិ ផ្នែកប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និង FACA ជាមួយនឹងគ្រឹះស្ថានក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ។