សេវាបញ្ជាផ្ទេរប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិ

សេវាបញ្ជាផ្ទេរប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិ គឺជាសេវាហិរញ្ញវត្ថុមួយប្រភេទដែលអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនបញ្ជាប្រតិបត្តិការទូទាត់ ឬផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនី សម្រាប់ថែរក្សាសមតុល្យគណនី ឬទូទាត់បង់សងប្រាក់ទៅឱ្យគណនីទទួលផលមួយ ឬច្រើន នៃ ធនាគារ ហត្ថា ទុកជាមុន។

លក្ខណៈផលិតផល

ប្រភេទកម្រៃសេវា

កម្រៃសេវា

ចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់

មិនគិតកម្រៃសេវា

ប្រតិបត្តិការជោគជ័យ

ខ្មែររៀល ២.០០០, ដុល្លារអាមេរិក ០,៥០

ការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាន

ខ្មែររៀល ១០.០០០, ដុល្លារអាមេរិក ២,៥០

ការបិទប្រតិបត្តិការមុនកាលកំណត់

មិនគិតកម្រៃសេវា

 អត្ថប្រយោជន៍

·         កម្រៃសេវាទាប

·         ឯកសារតម្រូវងាយៗ

·         ទូទាត់ការចំណាយប្រចាំខែដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមកាលកំណត់របស់អ្នក

·         អាចរៀបចំកាលវិភាគទូទាត់ប្រាក់ទៅកាន់គណនីអ្នកទទួលបានច្រើនក្នុងពេលតែមួយ

·         លែងបារម្ភពីការភ្លេចបង់វិក្កយបត្រប្រចាំខែ

ចំណាំ៖ ធនាគារ ហត្ថា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។