គណនីប្រាក់បញ្ញើកើនចម្រើន

គណនីប្រាក់បញ្ញើកើនចម្រើន ជាប្រភេទគណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ដែលអតិថិជននឹងទទួលបានការប្រាក់ភ្លាមៗក្នុងថ្ងៃបើកគណនីប្រាក់បញ្ញើកើនចម្រើន។ រីឯប្រាក់ដើម អតិថិជននឹងទទួលបាននៅកាលបរិច្ឆេទកំណត់នៃគណនី ឬនៅថ្ងៃដែលអតិថិជនស្នើសុំបិទគណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់នេះ។ ដើម្បីបើកគណនីនេះ អតិថិជនគ្រាន់តែមានប្រាក់នៅក្នុងគណនី ៥០ដុល្លារ ឬ សមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង។

លក្ខណៈផលិតផល

រយៈពេល

អត្រាការប្រាក់

 

ប្រាក់រៀល

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

រូបវន្តបុគ្គល និងនីតិបុគ្គល (មិនមែនគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ)

៣ខែ

,៦០%

,៥០%

៦ខែ

,៦០ %

,៥០%

៩ខែ

,៨៥ %

,៧៥%

១២ខែ

,១០ %

,០០%

១៨ខែ

,៣០ %

,២០%

២៤ខែ

,៤០ %

,៣០%

៣៦ខែ

,៥០ %

,៤០%

៤៨ខែ
,៥០ %
,៤០%

៦០ខែ

,៦០ %

,៥០%

 

អត្ថប្រយោជន៍  

 

·         ដាក់ប្រាក់សន្សំភ្លាម ទទួលបានការប្រាក់ភ្លាម

·         ផ្តល់ជូនជម្រើសនៃរយៈពេលសន្សំទៅតាមតម្រូវការ

·         ចាប់ផ្ដើមសន្សំចាប់ពី ៥០ ដុល្លារអាមេរិក

·         ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីមុខងារ និងសេវាកម្មយ៉ាងសម្បូរបែបរបស់ Hattha Mobile

·         ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈសាខា និងបណ្តាញអេធីអឹមទូទាំងប្រទេស

 

ចំណាំ៖ ធនាគារ ហត្ថា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌនិងអត្រាការប្រាក់ ខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។