រីករាយជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ទាបត្រឹមតែ ០,៧០%

បើក ឬពង្រីកអាជីវកម្មរបស់អ្នកជាមួយ ធនាគារ ហត្ថា ហើយរីករាយជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ទាបត្រឹមតែ ០,៧០%។ ការផ្ដល់ជូនពិសេសនេះ មានចំនួនកំណត់ ដែលមានសុពលភាពចំពោះទាំង អតិថិជនស្នើឥណទានថ្មី និងអតិថិជនបង់ផ្តាច់ឥណទានចាស់ពីធនាគារដទៃ។

អត្ថប្រយោជន៍

·         ងាយស្រួលក្នុងការផ្ទេរឥណទានពីធនាគារដទៃ

·         ឯកសារតម្រូវកាន់តែងាយស្រួលជាងមុន

·         ទំហំឥណទានបត់បែនតាមតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួន និងអាជីវកម្មរបស់អ្នក

·         រយៈពេលកម្ចីកាន់តែវែង

·         ការបង់សងត្រឡប់មានភាពបត់បែន

·         អនុម័តឥណទានឆាប់រហ័ស។

 

ចំណាំ៖ ធនាគារ ហត្ថា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌនិងអត្រាការប្រាក់ ខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។