លិខិតធានាឥណទាន

លិខិតធានាឥណទាន គឺជាការធានាក្នុងការទូទាត់ទំនិញក្រៅប្រទេសដែលចេញដោយធនាគារ។ វាជាឯកសារដែលផ្ញើពីធនាគារ ឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ដែលធានាថាអ្នកលក់នឹងទទួលបានការទូទាត់ពីអ្នកទិញនៅពេលដែលលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងលិខិតឥណទានត្រូវបានបំពេញយ៉ាងពេញលេញ និងជាក់លាក់។

លិខិតធានាឥណទានមាន ៣ប្រភេទ ដូចជា លិខិតឥណទានសម្រាប់ការនាំចូល លិខិតឥណទានសម្រាប់ការនាំចេញ និងលិខិតធានាលើការដឹកជញ្ជូន (ក្រោមលិខិតឥណទាននាំចូល)។

លក្ខណៈផលិតផល
លិខិតឥណទានសម្រាប់ការនាំចូល
រូបិយប័ណ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
សុពលភាព រហូតដល់១២ខែ
ទ្រព្យធានា
តម្កល់ប្រាក់/ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់
តម្កល់អចលនទ្រព្យ (កម្រិតឥណទាន)
ទំហំទឹកប្រាក់ប្រតិបត្តិការ មិនកំណត់
កម្រៃសេវាចេញផ្សាយ
តម្កល់ប្រាក់/ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ ១% ក្នុងមួយឆ្នាំ
តម្កល់អចលនទ្រព្យ (កម្រិតឥណទាន) ១,៥% ក្នុងមួយឆ្នាំ (អប្បរមា ៣០ ដុល្លារអាមេរិក)
កម្រៃសេវាកែប្រែព័ត៌មាន
កែប្រែពាក្យពេចន៍ ៣០ ដុល្លារអាមេរិក
តម្លើងទំហំទឹកប្រាក់ ឬ រយៈពេល៖ គិតតាមកម្រៃសេវាចេញផ្សាយ
កម្រៃសេវាធ្វើមោឃភាពប្រតិបត្តិការ ៣០ ដុល្លារអាមេរិក (បន្ទាប់ពីធ្វើការប្រតិបត្តិការរួចរាល់)
កម្រៃសេវាទូទាត់
សេវាទូទាត់៖ 0,១៥% (អប្បរមា ១៥ ដុល្លារអាមេរិក)
ថ្លៃបណ្ដាញ៖ ១៥ ដុល្លារអាមេរិក
សេវាបញ្ជូន៖ ២០ ដុល្លារអាមេរិក
Discrepancy Fee: ៥០ ដុល្លារអាមេរិក
សេវាទូទាត់សង៖ ៥០ ដុល្លារអាមេរិក
កម្រៃសេវាធានាលើការដឹកជញ្ជូន ៥០ ដុល្លារអាមេរិក
លិខិតធានាឥណទាន សំរាប់ការនាំចេញ
កម្រៃសេវាបញ្ជូន ៥០ ដុល្លារអាមេរិក
កម្រៃសេវាទូទាត់ ,១០% (អប្បរមា ១០ ដុល្លារអាមេរិក)
កម្រៃសេវាតាមដាន ២០ ដុល្លារអាមេរិក
   
អត្ថប្រយោជន៍

ចំណាំ: ធនាគារ ហត្ថា សូមរក្សាក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌនិងអត្រ្តាការប្រាក់ ខាងលើ ដោយពុំបាច់ជូនដំណឹងមុន។