សេវាផ្ទេរប្រាក់ឆ្លងធនាគារ

សេវាផ្ទេរប្រាក់ឆ្លងធនាគារ គឺជាសេវាកម្មថ្មីមួយ ដែលអាចឱ្យអតិថិជនធ្វើប្រតិបត្តិការផ្ទេរ និងទទួលប្រាក់ សម្រាប់ទូទាត់ទំនិញ និងសេវាកម្មផ្សេងៗទៀត ឆ្លងគ្រឹះស្ថានធនាគារ ដែលជាសមាជិករបស់ប្រព័ន្ធផាត់ទាត់ នៅគ្រប់ខេត្ត-ក្រុង ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។

លក្ខណៈផលិតផល

ទំហំទឹកប្រាក់ធ្វើប្រតិបត្តិការ

ទំហំទឹកប្រាក់ធ្វើប្រតិបត្តិការ

 

ខ្មែររៀល

ដុល្លារអាមេរិក

មិនកំណត់

០,០៥% នៃទំហំប្រតិបត្តិការ ឬ (អប្បបរមា២០.០០០ រៀល)

០,០៥% នៃទំហំប្រតិបត្តិការ ឬ (អប្បបរមា ៥ ដុល្លារអាមេរិក)

 

 អត្ថប្រយោជន៍

·         ឯកសារតម្រូវងាយៗ

·         ទំហំប្រតិបត្តិការឥតដែនកំណត់

·         ប្រតិបត្តិការរហ័សទាន់ចិត្ត

·         កាត់​បន្ថយ​ហានិភ័យ​ក្នុង​ការ​កាន់​សាច់ប្រាក់​តាម​ខ្លួន

·         មាន​សុវត្ថិភាព​ក្នុង​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​តាម​រយៈ​សាខាទាំង ១៧១​ របស់ ធនាគារ​ហត្ថា


ចំណាំ៖ ធនាគារ ហត្ថា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។