ឥណទានសង្គម

ឥណទានសង្គម គឺជាប្រភេទឥណទានដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់គាំទ្រដល់អតិថិជនដែលងាយរងគ្រោះ មានជីវភាពខ្វះខាត ហើយមានបំណងប្រើប្រាស់ឥណទានសម្រាប់ជួយគាំពារបរិស្ថាននិងអនាម័យក្នុងការរស់នៅ កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ បង្កើនស្តង់ដារនៃការរស់នៅឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។​ ឥណទានសង្គមត្រូវបានបែងចែកជា ៦ប្រភេទផ្សេងគ្នា រួមមាន ឥណទានទូទៅ ឥណទានបរិស្ថាន ឥណទានសម្រាប់ការសិក្សា ឥណទានសង្រ្គោះ ឥណទានគាំទ្រស្ត្រី និងឥណទានសង្រ្គោះកូវីដ-១៩។

 
លក្ខណៈផលិតផល

·         ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ៖               ប្រាក់រៀល និងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

·         រយៈពេល៖                          រហូតដល់ ៨៤ខែ

·         ទំហំឥណទាន៖                    រហូតដល់ ២.៥០០ ដុល្លារអាមេរិក ឬសមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង

·         អត្រាការប្រាក់                    ត្រឹមតែ % ប៉ុណ្ណោះ

·         របៀបបង់សង៖                    ការសងត្រប់មានភាពបត់បែន

 
អត្ថប្រយោជន៍

·         មិនតម្រូវឱ្យមានទ្រព្យធានា

·         ជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅ និងបង្កើនស្តង់ដារនៃការរស់នៅ

·         អត្រាការប្រាក់មានភាពប្រកួតប្រជែង

·         ការសងត្រឡប់មានភាពបត់បែនទៅតាមលំហូរសាច់ប្រាក់របស់អតិថិជន

·         មានជម្រើសច្រើនក្នុងការសងត្រឡប់ដូចជាភ្នាក់ងារវីង ទ្រូម៉ាន់នី Hattha Mobile និងបណ្តាញសាខាទូទាំងប្រទេស


ចំណាំ៖ ធនាគារ ហត្ថា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌនិងអត្រាការប្រាក់ខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។