របៀបដាក់ពាក្យបេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមរៀបចំឯកសារ រួចផ្ញើមកកាន់បណ្តាញណាមួយរបស់ ធនាគារ ហត្ថា ដូចខាងក្រោម៖

ឯកសារតម្រូវ

  • ប្រវត្តិរូបសង្ខេប ដែលមានភ្ជាប់រូបថត (៤ × ៦)
  • សញ្ញាបត្របញ្ជាក់ពីសាលាក្រុង ឬខេត្ត
  • ឯកសារកំណត់អត្តសញ្ញាណ (អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សៀវភៅគ្រួសារ សំបុត្របញ្ជាក់កំណើត)
  • លិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សាផ្សេងៗ (ប្រសិនបើមាន)

មធ្យោបាយដាក់ពាក្យធ្វើការ

សូមជ្រើសរើសមធ្យោបាយណាមួយដែលមានភាពងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក ដូចខាងក្រោម

  • បំពេញទម្រង់អនឡាញនៅ ទីនេះ
  • បញ្ចូលប្រវត្តិរូបសង្ខេបនៅ ទីនេះ
  • អ៊ីមែលទៅកាន់ career@hatthabank.com
  • សាខាណាមួយដែលនៅជិតបំផុត