ឥណទានកាតគ្រី

ឥណទានកាតគ្រី ជាផលិតផលឥណទានដែលផ្តល់កម្ចីឆាប់រហ័សបំផុត ជាមួយលក្ខខណ្ឌងាយៗ ដោយគ្រាន់តែដាក់តម្កល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិយានយន្តរបស់លោកអ្នកជាទ្រព្យធានា។ ផលិតផលឥណទាននេះ ផ្តល់ភាពងាយស្រួល និងសេវាឆាប់រហ័សចំពោះអ្នកត្រូវការដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុបន្ទាន់។

 
លក្ខណៈផលិតផល

      ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ៖               ប្រាក់រៀល និងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

      រយៈពេល៖                          រហូតដល់ ៤៨ខែ

      ទំហំឥណទាន៖                    រហូតដល់ ៣០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង

      អត្រាការប្រាក់៖                    ត្រឹមតែ ,៥០% ប៉ុណ្ណោះ

      របៀបបង់សង៖                    ការសងត្រប់មានភាពបត់បែន

 
អត្ថប្រយោជន៍

      អត្រាការប្រាក់មានភាពប្រកួតប្រជែង

      ការសងត្រឡប់មានភាពបត់បែនទៅតាមលំហូរសាច់ប្រាក់អតិថិជន

      មិនតម្រូវអោយមានទ្រព្យធានាបំណុលផ្សេងក្រៅពីប័ណ្ណសម្គាល់យានយន្ត (កាតគ្រី)

      អាចប្រើប្រាស់យានយន្តដើម្បីប្រកបអាជីវកម្មបានធម្មតា

      មានជម្រើសច្រើនក្នុងការសងត្រឡប់ដូចជាភ្នាក់ងារវីង ទ្រូម៉ាន់នី Hattha Mobile និងបណ្តាញសាខាទូទាំងប្រទេស

 

ចំណាំ៖ ធនាគារ ហត្ថា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌនិងអត្រាការប្រាក់ខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។