ឥណទានគេហដ្ឋាន

ឥណទានគេហដ្ឋាន ជាប្រភេទឥណទានដែលផ្តល់ជូនដល់សាធារណជនទូទៅដែលមានបំណងទិញគេហដ្ឋាន ឬខុនដូដែលកំពុងសាងសង់ ឬសាងសង់រួចពីរូបវន្តបុគ្គល ក្រុមហ៊ុនសាងសង់ បុរី ក៏ដូចជាអតិថិជនដែលមានបំណងក្នុងការសាងសង់គេហដ្ឋានថ្មី ក្នុងគោលបំណងសម្រាប់រស់នៅជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន ឬគ្រួសារ។

 
លក្ខណៈផលិតផល

·         ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ៖               ប្រាក់រៀល និងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

·         រយៈពេល៖                          រហូតដល់ ១៤៤ខែ

·         ទំហំឥណទាន៖                    រហូតដល់ ១០០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ឬសមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង

·         អត្រាការប្រាក់៖                    ត្រឹមតែ % ប៉ុណ្ណោះ

·         របៀបបង់សង៖                    ការសងត្រប់មានភាពបត់បែន

 
អត្ថប្រយោជន៍

·         អត្រាការប្រាក់មានភាពប្រកួតប្រជែង

·         ការសងត្រឡប់មានភាពបត់បែនទៅតាមលំហូរសាច់ប្រាក់អតិថិជន

·         ផ្តល់រយៈពេលប្រើប្រាស់កម្ចីវែងទៅតាមតម្រូវការអាជីវកម្ម

·         មានភាពងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានឥណទានតាមរយៈបណ្តាញសាខាទូទាំងប្រទេស

·         មានជម្រើសច្រើនក្នុងការសងត្រឡប់ដូចជាភ្នាក់ងារវីង ទ្រូម៉ាន់នី Hattha Mobile និងបណ្តាញសាខាទូទាំងប្រទេស


ចំណាំ៖ ធនាគារ ហត្ថា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌនិងអត្រាការប្រាក់ខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។