គណនីសន្សំផលច្រើន

ជាប្រភេទគណនីដ៏ពិសេសមួយ ដែលផ្ដល់ជូនអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់អាស្រ័យតាមសមតុល្យជាក់ស្តែងដែលមានក្នុងគណនីរបស់អតិថិជនប្រចាំថ្ងៃ។ អតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុនិងមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុបានយ៉ាងងាយស្រួល តាមរយៈបញ្ជរប្រតិបត្តិការ ម៉ាស៊ីនអេធីអឹម និងសេវាហត្ថាម៉ូប៊ែល នៃធនាគារ ហត្ថា ដែលលក្ខខណ្ឌកំណត់ក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការមានភាពល្អប្រសើរសមស្របទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។

សមតុល្យអប្បរមា  

សមតុល្យអប្បរមា

ប្រាក់រៀល
ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
រូបវន្តបុគ្គល
១.០០០.០០០
២៥០
នីតិបុគ្គល
២០.០០០.០០០
៥.០០០

អត្រាការប្រាក់  

ប្រភេទអតិថិជន

សមតុល្យគណនី

(គិតជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក)

អត្រាការប្រាក់

 

ប្រាក់រៀល

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក


រូបវន្តបុគ្គល

២៥០ - ៥.០០០​​​

៤,២៥%

៤,០០%

> .០០០ -​ ១៥.០០០

៥,០០%

,៧៥%

>​ ១៥.០០០​​​

,៥០%

៥,២៥%


នីតិបុគ្គល

> ៥.០០០ - ៣០.០០០​​​

,៧៥%

,៥០%

>​ ​៣០.០០០ - ១០០.០០០

៤,៥០%

៤,២៥%

> ១០០.០០០ ​​​​

៥,០០%

,៧៥%

លក្ខខណ្ឌធ្វើប្រតិបត្តិការ/កម្រៃសេវា
រូបវន្តបុគ្គល
នីតិបុគ្គល
លក្ខខណ្ឌធ្វើប្រតិបត្តិការសរុប/ខែ


បញ្ជរប្រតិបត្តិការ

អេធីអឹម
-
ហត្ថា ម៊ូប៊ែល
-
កម្រៃសេវា ​ករណីធ្វើប្រតិបត្តិការលើសចំនូនកំណត់


កម្រៃសេវា
០.០២% នៃចំនួនទឹកប្រាក់ប្រតិបត្តិការ   អប្ប. ៣ដុល្លារ*
០.០៤% នៃចំនួនទឹកប្រាក់ប្រតិបត្តិការ

*កម្រៃសេវាអប្បបរមា ករណីធ្វើប្រតិបត្តិការលើសចំនួនកំណត់ សម្រាប់រូបិយបណ្ណខ្មែររៀលគឺ១២០០០រៀល។

អត្ថប្រយោជន៍

·         ទទួលបានសៀវភៅធនាគារលើកដំបូង ដោយឥតគិតថ្លៃ

·         មិនគិតកម្រៃសេវាទៅលើការចុះឈ្មោះ និងការថែរក្សាកាតអេធីអឹមសម្រាប់ឆ្នាំដំបូង

·         មិនគិតកម្រៃសេវាទៅលើការចុះឈ្មោះ និងការថែរក្សាសេវាធនាគារចល័ត

·         លក្ខខណ្ឌនៃការដកប្រាក់មានភាពងាយស្រួល

·         ផ្តល់ជូននូវអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់

·         ទទួលបានការប្រាក់ជារៀងរាល់ខែ

 

ចំណាំ៖ ធនាគារ ហត្ថា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌនិងអត្រាការប្រាក់ ខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។