គណនីសន្សំផលច្រើន

ជាប្រភេទគណនីដ៏ពិសេសមួយ ដែលផ្ដល់ជូនអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់អាស្រ័យតាមសមតុល្យជាក់ស្តែងដែលមានក្នុងគណនីរបស់អតិថិជនប្រចាំថ្ងៃ។ អតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុនិងមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុបានយ៉ាងងាយស្រួល តាមរយៈបញ្ជរប្រតិបត្តិការ ម៉ាស៊ីនអេធីអឹម និងសេវាហត្ថាម៉ូប៊ែល នៃធនាគារ ហត្ថា ដែលលក្ខខណ្ឌកំណត់ក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការមានភាពល្អប្រសើរសមស្របទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។

 

លក្ខណៈផលិតផល   

ប្រភេទអតិថិជន

សមតុល្យគណនី

(គិតជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក)

អត្រាការប្រាក់

 

ប្រាក់រៀល

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

ប្រាក់បាត

រូបវន្តបុគ្គល

២៥០ - ៥.០០០​​​

៤,២៥%

៤,០០%

,៥០%

> .០០០ -​ ១៥.០០០

៥,០០%

,៧៥%

,៥០%

>​ ១៥.០០០​​​

,៥០%

៥,២៥%

,៥០%

នីតិបុគ្គល

> ៥.០០០ - ៣០.០០០​​​

,៧៥%

,៥០%

,៥០%

>​ ​៣០.០០០ - ១០០.០០០

៤,៥០%

៤,២៥%

,៥០%

> ១០០.០០០ ​​​​

៥,០០%

,៧៥%

,៥០%

អត្ថប្រយោជន៍

·         ទទួលបានសៀវភៅធនាគារលើកដំបូង ដោយឥតគិតថ្លៃ

·         មិនគិតកម្រៃសេវាទៅលើការចុះឈ្មោះ និងការថែរក្សាកាតអេធីអឹមសម្រាប់ឆ្នាំដំបូង

·         មិនគិតកម្រៃសេវាទៅលើការចុះឈ្មោះ និងការថែរក្សាសេវាធនាគារចល័ត

·         លក្ខខណ្ឌនៃការដកប្រាក់មានភាពងាយស្រួល

·         ផ្តល់ជូននូវអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់

·         ទទួលបានការប្រាក់ជារៀងរាល់ខែ

 

ចំណាំ៖ ធនាគារ ហត្ថា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌនិងអត្រាការប្រាក់ ខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។