គណនីសន្សំផលច្រើន(HYSA)

ជាប្រភេទគណនីដ៏ពិសេសមួយ ដែលទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ អាស្រ័យតាមសមតុល្យជាក់ស្តែងដែលមានក្នុងគណនីរបស់អតិថិជនប្រចាំថ្ងៃ។ អតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និងមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុបានយ៉ាងងាយស្រួលតាមរយៈបញ្ជប្រតិបត្តិការ ម៉ាស៊ីនអេធីអឹម និងសេវាហត្ថាម៉ូប៊ែល នៃធនាគារ ហត្ថា ដែលលក្ខខណ្ឌកំណត់ក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការមានភាពល្អប្រសើរ សមស្របទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។

លក្ខណៈផលិតផល


ប្រភេទគណនី

សមតុល្យគណនី

អត្រាការប្រាក់

ដុល្លារ

រៀល

បាត

រូបវន្តបុគ្គល

> ២៥០ ដុល្លារ - ៥K ដុល្លារ​​​​

៤.០០%

៤.២៥%

០.៥០%

> ៥K ដុល្លារ - ១៥K ដុល្លារ

៤.៧៥%

៥.០០%

០.៥០%

>​ ១K ដុល្លារ​​​​

៥.២៥%

៥.៥០%

០.៥០%

និតិបុគ្គល

>K ដុល្លារ - ៣០K ដុល្លារ​​​​

៣.៥០%

៣.៧៥%

០.៥០%

>​ ​៣០K ដុល្លារ - ១០០K ដុល្លារ

.២៥%

៤.៥០%

០.៥០%

>១០០K ដុល្លារ​​​​

៤.៧៥%

៥.០០%

០.៥០%

លក្ខខណ្ឌក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការ

អតិថិជនរូបវន្តបុគ្គល៖

​​​- តាមបញ្ជរប្រតិបត្តិការ​​​​ ៖ ១ ប្រតិបត្តិការ

- សេវាអេធីអឹម            ៖ ១ ប្រតិបត្តិការ

- សេវាហត្ថាម៉ូប៊ែល      ៖​ ១ ប្រតិបត្តិការ

អតិថិជននីតិបុគ្គល៖

- តាមបញ្ជរប្រតិបត្តិការ​​​​​​៖ ៣ ប្រតិបត្តិការ

គណនី HYSA Flexi

សមតុល្យគណនីប្រចាំថ្ងៃ

រូបវន្តបុគ្គល

ដុល្លារ

រៀល

ថៃបាត

> ២៥០ ដុល្លារ​ -​ ​៥,០០០ដុល្លា​​​​​រ

.៥០%

.៧៥%

.៥០%

> ៥,០០០ ដុល្លារ - ១៥,០០០ ដុល្លារ

៤.២៥%

៤.៥០%

០.៥០%

>១៥,០០០ ដុល្លា​រ  

៤.៧៥%

.០០%

.៥០%

លក្ខខណ្ឌក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការ

អតិថិជនរូបវន្តបុគ្គល៖

- តាមបញ្ជរប្រតិបត្តិការ​​​​ ៖ 3 ប្រតិបត្តិការ

- សេវាអេធីអឹម            ៖ 3 ប្រតិបត្តិការ

- សេវាហត្ថាម៉ូប៊ែល      ៖​ 3 ប្រតិបត្តិការ

អត្ថប្រយោជន៍៖

- ទទួលបានសៀវភៅធនាគារលើកដំបូង ដោយឥតគិតថ្លៃ

- មិនគិតកម្រៃសេវាទៅលើការចុះឈ្មោះ និងការថែរក្សាកាតអេធីអឹមសម្រាប់ឆ្នាំដំបូង

- មិនគិតកម្រៃសេវាទៅលើការចុះឈ្មោះ និងការថែរក្សាសេវាធនាគារចល័ត

- ផ្តល់ជូននូវអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់

- ទទួលបានការប្រាក់ជារៀងរាល់ខែ         

ចំណាំ: ធនាគារ ហត្ថា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែព័ត៌មានខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។