ឱកាសការងារ


គោលបំណងសំខាន់ៗនៃតួនាទីជា “មន្ត្រីផ្នែកប្រឹក្សាឥណទាន” គឺកំណត់អំពីភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការចុះផ្សព្វផ្សាយអំពីផលិតផល សេវាកម្មរបស់ ធនាគារ ហត្ថា និងរៀបចំឯកសារបញ្ចេញឥណទានជូនអតិថិជន រួចតាមដាននិងប្រមូលឥណទានដែលយឺតយ៉ាវក្នុងការសងត្រឡប់។

Posted Date: 06/06/2023
Closing Date: 19/06/2023

The main purpose of the "Officer for LOS and API Application Development " does support, analyze and develop application of Loan Origination System (LOS) and Application Programming Interface (API) for integration with core banking and other application. This position is required to understand task that assigned by supervisor or manager. Assist in maintenance system and fix issues in application to ensure the application running smoothly with good performance and resolve the issues of application that raised from department owner and operator by branch.

Posted Date: 01/06/2023
Closing Date: 14/06/2023

The main purpose of the “Senior Officer for Vulnerability Assessment” position is a process of evaluating security risks in software systems to reduce the process of evaluating security risks in software systems to reduce the probability of threats. The purpose o vulnerability testing is reducing the possibility for intruders/hackers to get unauthorized access of system. it depends on the mechanism named Vulnerability Assessment and Penetration Testing (VAPT) or VAPT testing.

Posted Date: 06/06/2023
Closing Date: 19/06/2023

The main purpose of the “Lead Technical for iBanking Platform” position is responsible for leading the full stack development team included web application, mobile, backend for building the scalable, secure, performance platform and assisting on the technical expertise included application design, Microservices & technology stack adoption, extendibility and tracking on the project timeline among the technical team and provide the consultant to the business unit.

Posted Date: 06/06/2023
Closing Date: 19/06/2023

The main purpose of the "Supervisor for LOS and API Application Development" does manage, support, analyze and develop application of loan origination system (LOS) and Application Programming Interface (API) for integration with core banking and other application. This position is required to understand task that assigned by direct supervisor. Assist in managing, maintenance system and fix issues in application to ensure the application running smoothly with good performance and resolve the issues of application that raised from department owner and operator by branch.

Posted Date: 01/06/2023
Closing Date: 14/06/2023

The main purpose of the "Senior Officer, Enterprise Services and Middleware Administration" does administrate, maintain, and support all webservices and APIs. Manage and maintain all the integrated system, enterprise service bus, or third-party access to Core Banking System. To manages a team that designs, develops, tests, debugs and implements middleware components, tools, and utilities required for the operation, maintenance, and control of systems. To implement and manage the Disaster Recovery and Data Continuity Plan to prevent from critical and high risk of any failure. To implement and manage Webservice and API with high security and high availability. The main task is to responsible for ongoing middleware operations that provides 24/7 up and running with the minimum impact.

Posted Date: 01/06/2023
Closing Date: 14/06/2023

The main purpose of the “Senior Officer of Head Audit for Information Technology” position is responsible to execute pre-audit, audit field work and review/evaluate adequacy and effectiveness of internal control in policies & procedure and workflow process of information technology function. Prepare and console draft audit report during field work and prepare risk control matrix, audit program guide and working papers.

Posted Date: 02/06/2023
Closing Date: 15/06/2023

គោលបំណងសំខាន់ៗនៃតួនាទីជា “អ្នកសំអាត” គឺទទួលខុសត្រូវលើការបោសសំអាត រៀបចំការិយាល័យអោយបានស្អាត មានរបៀបរៀបរយ ផ្គត់ផ្គង់ភេសជ្ជៈ និងសំភារៈអនាម័យអោយទាន់ពេលវេលា និងបំពេញកិច្ចការងារផ្សេងៗតាមការចាត់តាំងរបស់គ្រប់គ្រង។

Posted Date: 02/06/2023
Closing Date: 15/06/2023

គោលបំណងសំខាន់ៗនៃតួនាទីជា "មន្ត្រីនីតិកម្ម" គឺផ្តល់និងប្រមូលព័ត៌មាន​,​ ការត្រួតពិនិត្យ ឬការរៀបចំសេចក្តីព្រាងពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសន្យាជួលអគារ ឬទីតាំង និងកិច្ចសន្យាផ្សេងៗទៀត របស់ធនាគារ ហត្ថា, ផ្តល់ជំនួយទាក់ទងនឹងផ្នែកច្បាប់ដល់ថ្នាក់គ្រប់គ្រង ទាក់ទងនឹងការត្រួតពិនិត្យ និងការគ្រប់គ្រងកិច្ចសន្យារបស់នាយកដ្ឋាននីតិកម្ម និងលេខាធិការ។  

Posted Date: 01/06/2023
Closing Date: 14/06/2023

គោលបំណងសំខាន់ៗនៃតួនាទីជា “អ្នកសំអាត” គឺទទួលខុសត្រូវលើការបោសសំអាត រៀបចំការិយាល័យអោយបានស្អាត មានរបៀបរៀបរយ ផ្គត់ផ្គង់ភេសជ្ជៈ និងសំភារៈអនាម័យអោយទាន់ពេលវេលា និងបំពេញកិច្ចការងារផ្សេងៗតាមការចាត់តាំងរបស់គ្រប់គ្រង។

Posted Date: 01/06/2023
Closing Date: 14/06/2023


ចែករំលែកនៅលើ៖     

1 of 2