ឱកាសការងារ


Senior Officer, Japanese Business (Japanese Desk) - 1 post

The main purpose of the “Senior Officer of Japanese Business (Japanese Desk)” position is responsible for the support and implement the task that assigned by the Manager and Head of Business Japanese Desk. The officer in charge is responsible for building the portfolio for Japanese corporate customers segmentation for HATTHA Bank with the expansion on corporate business through the acquisition of new Japanese investor in Cambodia as well as the development of existing, build and growth relationship with all Japanese business in the country.

Posted Date: 14/04/2021
Closing Date: 28/04/2021

Unit Manager, Japanese Business (Japanese Desk) - 01 post

The main purpose of the “Unit Manager of Japanese Business (Japanese Desk)” position is responsible for the support to Head of Business Japanese Desk and controlling the portfolio for Japanese corporate customers segmentation with the expansion on corporate business through the acquisition of new Japanese investor in Cambodia as well as the development of existing, build and growth relationship with all Japanese business in the country.

Posted Date: 14/04/2021
Closing Date: 28/04/2021

Senior Officer, Thai Business (Thai Desk) - 01 post

The main purpose of the “Senior Officer of Thai Business (Thai Desk)” position is responsible for the support and implement the task that assigned by the Manager and Head of Business Thai Desk. The officer in charge is responsible for building the portfolio for Thai corporate customers segmentation for HATTHA Bank with the expansion on corporate business through the acquisition of new Thai investor in Cambodia as well as the development of existing, build and growth relationship with all Thai business in the country.

Posted Date: 14/04/2021
Closing Date: 28/04/2021

មន្ត្រីប្រតិបត្តិការសាខា - ០២ នាក់

ទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់, រៀបចំបញ្ជីប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ, រៀបចំរបាយការណ៍ ប័ណ្ណដាក់/ដកប្រាក់ ផ្ញើទៅកាន់ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការ, បិទគណនីសន្សំសំចៃ, បោះពុម្ពរបាយការណ៍ឲ្យបានទាន់ពេលវេលា និងបំពេញកិច្ចការផ្សេងៗតាមការចាត់តាំងរបស់ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការសាខា ឬនាយកសាខា។

Posted Date: 09/04/2021
Closing Date: 30/04/2021

Unit Manager, Litigation - 01 Post.

កំណត់អំពីភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវលើការងារគ្រប់គ្រង ត្រួតពិនិត្យ ដោះស្រាយ និងតាមដានរាល់វិវាទ ឬរឿងក្តីរបស់ធនាគារ ហត្ថា នៅក្នុង និងក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ ព្រមទាំងផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកច្បាប់ដល់បុគ្គលិក និងថ្នាក់គ្រប់គ្រង។

Posted Date: 09/04/2021
Closing Date: 30/04/2021

Officer, Digital Product Management - 01 Post.

The main purpose of the “Officer of Digital Banking Department for Digital Product Management” position is mainly responsible for assisting to prepare procedure, digital product profitability and growth covering mobile banking, internet banking both consumer and corporate module.

Posted Date: 08/04/2021
Closing Date: 30/04/2021

Officer, Acquiring Management - 02 Posts.

The main purpose of the Officer of Card and e-Payment Department for Acquiring Management position is mainly responsible for assisting Acquiring Product/services adoption rate through work with sales and marketing teams on merchant recruitment. He/she is also responsible for collecting customer feedbacks and related issues from the field and share to the supervisor.

Posted Date: 08/04/2021
Closing Date: 30/04/2021

Senior Unit Manager, Acquiring Management​ - 01 Post.

The main purpose of the Senior Unit Manager of Card & e-Payment for Acquiring Management position is mainly responsible for driving Card & e-Payment Product/ Services adoption rate through work with sale and marketing teams. He/she is also responsible for managing procedure, ATM and Merchant performance monitoring, collecting customer feedbacks and related issues from the field and share to related team for improvement.

Posted Date: 08/04/2021
Closing Date: 30/04/2021

Officer, Issuing Management - 02 Posts.

The main purpose of the Officer of Card and e-Payment Department for Issuing Management position is mainly responsible for assisting Issuing Product/services adoption rate through work with sales and marketing teams. He/she is also responsible for collecting customer feedbacks and related issues from the field and share to the supervisor.

Posted Date: 08/04/2021
Closing Date: 30/04/2021

Officer, Digital Project Management - 01 Post.

The main purpose of the Officer of Digital Banking Department for Digital Project Management position is mainly responsible for assisting in implementing digital initiatives under the division scope which include mobile and internet banking, card business, new technology adoption/solutions.

Posted Date: 08/04/2021
Closing Date: 30/04/2021


ចែករំលែកនៅលើ៖     

1 of 3