ឱកាសការងារ


Officer, Loan Quality & Support - 01 post.

The main purpose of the “Officer, Loan Quality & Support” is responsible for collecting root cause and branch reason of non-performing loan, preparing the NPL report as monthly, following up the late loan solving of branch staff and supporting branch by provide the solving technique and mission. Officer, Loan Quality & Support must understand the process of non-performing loan solving and contract law, and provide refreshment training to CCTs to enhance loan quality.

Posted Date: 26/05/2022
Closing Date: 08/06/2022

មន្ត្រីប្រតិបត្តិការសាខា - ០១ នាក់

ទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់, រៀបចំបញ្ជីប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ, រៀបចំរបាយការណ៍ ប័ណ្ណដាក់/ដកប្រាក់ ផ្ញើទៅកាន់ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការ, បិទគណនីសន្សំសំចៃ, បោះពុម្ពរបាយការណ៍ឲ្យបានទាន់ពេលវេលា និងបំពេញកិច្ចការផ្សេងៗតាមការចាត់តាំងរបស់ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការសាខា ឬនាយកសាខា។

Posted Date: 26/05/2022
Closing Date: 09/06/2022

Supervisor, Market Research - 01 post.

The main purpose of the "Supervisor, Market Research" It aims to serve in all phases of market research projects and market intelligence as a part of leading business development initiatives, and building market knowledge with a focus on understanding available potential markets and opportunities.

Posted Date: 26/05/2022
Closing Date: 08/06/2022

អ្នកបើកបរ - ០២ នាក់

គោលបំណងសំខាន់ៗនៃតួនាទីជា “អ្នកបើកបរ” គឺមានការទទួលខុសត្រូវកំណត់អំពីភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវលើការបើកបរជូនបុគ្គលិក ឬភ្ញៀវធានាសុវត្ថិភាពលើការបើកបរនិងអ្នកដំណើរថែរក្សាភាគង់វង្ស និងគុណភាពរថយន្ត រៀបចំយានជំនិះតាមសំណើ និងសម្របសម្រួលកិច្ចការរផ្សេងៗទៀតតាមការចាត់តាំងរបស់ថ្នាក់គ្រប់គ្រង។

Posted Date: 26/05/2022
Closing Date: 08/06/2022

Officer, Branch Performance Control and Support - 01 post.

The main purpose of the “Officer, Branch Performance Control and Support” position is responsible for managing in overall branch performance such as loans, deposits, and other products. That position shall be kept track the performance in daily, and monthly to improve the operational goal be effectiveness, also support to branch if required. He/ She shall be cooperated with deputy head department to improve the operational goals of the branch effectiveness department as well.

Posted Date: 26/05/2022
Closing Date: 09/06/2022

មន្ត្រីសេវាកម្មសាខា - ០២ នាក់

កំណត់អំពីភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ និងផ្តល់ព័ត៌មានជូនអតិថិជនអោយបានល្អ ត្រួតពិនិត្យ និងរក្សាទុកឯកសារបុគ្គលិក, ឥណទាន, គណនីសន្សំសំចៃ, ឯកសារទ្រព្យធានា និងឯកសារផ្សេងៗទៀតអោយបានត្រឹមត្រូវ រៀបចំភ្ជាប់/ផ្អាក/បិទ កាតអេធីអឹម ប្រព័ន្ធធនាគារចល័ត និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត រៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ រៀបចំចលនាបុគ្គលិក បញ្ជូនសៀវភៅការងារ ជ្រើសរើសប្រតិភូបុគ្គលិក សម្របសម្រួលការបណ្តុះបណ្តាល និងការវាយតម្លៃ បុគ្គលិកសាខា គ្រប់គ្រងស្ដុក គ្រប់គ្រងនិងថែទាំទ្រព្យ និងដឹកបញ្ជូន និងបំពេញកិច្ចការផ្សេងៗតាមការចាត់តាំងរបស់ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការសាខាឬនាយកសាខា។

Posted Date: 26/05/2022
Closing Date: 08/06/2022

Officer, Branch Technical Support - 01 post.

The main purpose of the “Officer, Branch Technical Support” position is responsible on IT technical service to support all branch users and all department users. To make sure they can access any available system and network resource of Hattha Bank Plc.

Posted Date: 26/05/2022
Closing Date: 09/06/2022

Senior Unit Manager, Bancassurance for Operation - 01post.

The main purpose of the “Senior Unit Manager, Bancassurance for Operation” position is responsible for operation is responsible for supervising, managing and monitoring the daily operation of bancassurance business in Hattha Bank including procedure and process development, customer complaint handling, facilitate on operational risk assessment, developing marketing promotion and campaign, develop incentive program and ensure the bank comply with regulatory requirement.

Posted Date: 26/05/2022
Closing Date: 08/06/2022

Solution Architect - 01 post.

The main purpose of the “Solution Architect” position is responsible for designing and modifying the system architecture for bank products with approximate solution and technology to ensure the design meets with the bank vision.

Posted Date: 26/05/2022
Closing Date: 08/06/2022

Senior Officer, Bancassurance for Operation - 01 post.

The main purpose of the “Senior Officer, Bancassurance for Operation” position is responsible for supervising, managing and monitoring the daily operation of bancassurance business in Hattha Bank including procedure and process development, customer complaint handling, facilitate on operational risk assessment, developing marketing promotion and campaign, develop incentive program and ensure the bank comply with regulatory requirement.

Posted Date: 26/05/2022
Closing Date: 08/06/2022


ចែករំលែកនៅលើ៖     

1 of 6