ឱកាសការងារ


គោលបំណងសំខាន់នៃតួនាទី "អ្នកប្រមូលបំណុលយឺតយ៉ាវ" គឺទទួលខុសត្រូវក្នុងការដោះស្រាយ និងប្រមូលឥណទានយឺតយ៉ាវចាប់ពី៩០ថ្ងៃ និងឥណទានលុបចេញពីបញ្ជី ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

Posted Date: 20/02/2024
Closing Date: 05/03/2024

The main purpose of the "Unit Manager of Digital Banking for Dispute and Fraud Management" Position is mainly responsible for analysis on dispute & Fraud resolution. He/she is also responsible for answering to branch/customer on procedure and guideline related matters and specifically for Visa Cards.

Posted Date: 29/02/2024
Closing Date: 14/03/2024

The main purpose of the "Senior Unit Manager for Loan Product & Program Development" is responsible all new loan product, campaign program development or enhancing the existing product as per the business strategy. This post also responsible for managing all product performance and portfolio under department.

Posted Date: 28/02/2024
Closing Date: 13/03/2024

The main purpose of the "Officer, Regulatory Compliance" does ensure implement of supervisory regulation, Actively identify compliance risk, and interpret banking-related regulation, Monitoring implementation of new and existing regulation required by supervisory.

Posted Date: 27/02/2024
Closing Date: 12/03/2024

The main purpose of the "Officer, AML/CFT and Financial Crime" ensure effectiveness in control of AML/CTPF and Monitor on the implementation of AML/CTPF program.

Posted Date: 27/02/2024
Closing Date: 12/03/2024

The main purpose of the "Senior Officer for LOS and API Application Development" does manage, support, analyze and develop application of loan origination system (LOS) and Application Programming Interface (API) for integration with core banking and other application. This position is required to understand task that assigned by direct supervisor. Assist in managing, maintenance system and fix issues in application to ensure the application running smoothly with good performance and resolve the issues of application that raised from department owner and operator by branch.

Posted Date: 22/02/2024
Closing Date: 07/03/2024

The main purpose of the “Senior Officer of Enterprise Risk Management & Model Validation” position is to be responsible for Risk Model Validation and Monitoring. In addition, this position is also responsible for Enterprise Risk Management.

Posted Date: 21/02/2024
Closing Date: 06/03/2024

គោលបំណងសំខាន់ៗនៃតួនាទីជា “មន្ត្រីផ្នែកប្រឹក្សាឥណទាន” គឺកំណត់អំពីភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការចុះផ្សព្វផ្សាយអំពីផលិតផល សេវាកម្មរបស់ ធនាគារ ហត្ថា និងរៀបចំឯកសារបញ្ចេញឥណទានជូនអតិថិជន រួចតាមដាននិងប្រមូលឥណទានដែលយឺតយ៉ាវក្នុងការសងត្រឡប់។

Posted Date: 04/03/2024
Closing Date: 18/03/2024

គោលបំណងសំខាន់ៗនៃតួនាទីជា “មន្ត្រីផ្នែកប្រឹក្សាឥណទាន” គឺកំណត់អំពីភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការចុះផ្សព្វផ្សាយអំពីផលិតផល សេវាកម្មរបស់ ធនាគារ ហត្ថា និងរៀបចំឯកសារបញ្ចេញឥណទានជូនអតិថិជន រួចតាមដាននិងប្រមូលឥណទានដែលយឺតយ៉ាវក្នុងការសងត្រឡប់។

Posted Date: 01/03/2024
Closing Date: 15/03/2024

គោលបំណងសំខាន់ៗនៃតួនាទីជា “មន្ត្រីផ្នែកប្រឹក្សាឥណទាន” គឺកំណត់អំពីភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការចុះផ្សព្វផ្សាយអំពីផលិតផល សេវាកម្មរបស់ ធនាគារ ហត្ថា និងរៀបចំឯកសារបញ្ចេញឥណទានជូនអតិថិជន រួចតាមដាននិងប្រមូលឥណទានដែលយឺតយ៉ាវក្នុងការសងត្រឡប់។

Posted Date: 28/02/2024
Closing Date: 13/03/2024


ចែករំលែកនៅលើ៖     

1 of 2