កាតប្រូម៉ូសិន

 • Anantara Angkor Resort
  Pho Sovanphum | បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើអាហារ និងភេសជ្ជៈ
  • ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពសម្រាប់កាត Visa ទាំងអស់ (លើកលែងតែកាតនិម្មិត Visa)
  • ការផ្តល់ជូននេះប្តូរជាសាច់ប្រាក់បានទេ
  • ការផ្តល់ជូនដល់ថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2024
 • Anantara Angkor Resort
  Viva Fine Mexican and Khmer Cuisine | បញ្ចុះតម្លៃ 5% សម្រាប់អាហារ និងភេសជ្ជៈ សម្រាប់ការចំណាយចាប់ពី 20 ដុល្លារ
  • ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពសម្រាប់កាត Visa ទាំងអស់ (លើកលែងតែកាតនិម្មិត Visa)
  • ការផ្តល់ជូននេះមិនអាចប្តូរជាសាច់ប្រាក់បានទេ
  • ការផ្តល់ជូនរហូតដល់ថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2024
 • Anantara Angkor Resort
  The Hideout Barista & Lounge | បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើអាហារ និងភេសជ្ជៈ
  • ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពសម្រាប់កាត Visa ទាំងអស់ (លើកលែងតែកាតនិម្មិត Visa)
  • ការផ្តល់ជូននេះមិនអាចប្តូរជាសាច់ប្រាក់បានទេ
  • ការផ្តល់ជូនរហូតដល់ថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2024
 • Anantara Angkor Resort
  Paper Tiger | បញ្ចុះតម្លៃ 5% លើអាហារ និងភេសជ្ជៈ សម្រាប់ការចំណាយចាប់ពី 30 ដុល្លារ
  • ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពសម្រាប់កាត Visa ទាំងអស់ (លើកលែងតែកាតនិម្មិត Visa)
  • ការផ្តល់ជូននេះមិនអាចប្តូរជាសាច់ប្រាក់បានទេ
  • ការផ្តល់ជូនរហូតដល់ថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2024
 • Anantara Angkor Resort
  Watthan Artisans | បញ្ចុះតម្លៃ 15% សម្រាប់ការចំណាយចាប់ពី 25 ដុល្លារ
  • ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពសម្រាប់កាត Visa ទាំងអស់ (លើកលែងតែកាតនិម្មិត Visa)
  • ការផ្តល់ជូននេះមិនអាចប្តូរជាសាច់ប្រាក់បានទេ
  • ការផ្តល់ជូនរហូតដល់ថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2024
 • Anantara Angkor Resort
  Easy Speaking | បញ្ចុះតម្លៃ 5% លើអាហារ និងភេសជ្ជៈ សម្រាប់ការចំណាយចាប់ពី 30 ដុល្លារ
  • ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពសម្រាប់កាត Visa ទាំងអស់ (លើកលែងតែកាតនិម្មិត Visa)
  • ការផ្តល់ជូននេះមិនអាចប្តូរជាសាច់ប្រាក់បានទេ
  • ការផ្តល់ជូនរហូតដល់ថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2024
 • Anantara Angkor Resort
  Amigos Brazilian Steak House | បញ្ចុះតម្លៃ 15% សម្រាប់អាហារពេលល្ងាច និង 10% សម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់
  • ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពសម្រាប់កាត Visa ទាំងអស់ (លើកលែងតែកាតនិម្មិត Visa)
  • ការផ្តល់ជូននេះមិនអាចប្តូរជាសាច់ប្រាក់បានទេ
  • ការផ្តល់ជូនរហូតដល់ថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2024
 • Anantara Angkor Resort
  Curry King | ផ្តល់ជូនស្រាក្រឡុក ឬ Mocktail ឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់ការចំណាយចាប់ពី 10 ដុល្លារ
  • ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពសម្រាប់កាត Visa ទាំងអស់ (លើកលែងតែកាតនិម្មិត Visa)
  • ការផ្តល់ជូននេះមិនអាចប្តូរជាសាច់ប្រាក់បានទេ
  • ការផ្តល់ជូនរហូតដល់ថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2024
 • Anantara Angkor Resort
  Siem Reap City Lounge & Café | បញ្ចុះតម្លៃ 2 ដុល្លារ សម្រាប់អាហារ និងភេសជ្ជៈ សម្រាប់ការចំណាយចាប់ពី 15 ដុល្លារ
  • ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពសម្រាប់កាត Visa ទាំងអស់ (លើកលែងតែកាតនិម្មិត Visa)
  • ការផ្តល់ជូននេះមិនអាចប្តូរជាសាច់ប្រាក់បានទេ
  • ការផ្តល់ជូនរហូតដល់ថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2024

1 of 1