ឥណទាននិស្សិតខ្មែរ

ឥណទាននិស្សិតខ្មែរ ផ្តល់ជូនអាណាព្យាបាល ឬសិស្សនិស្សិតនូវជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់បន្តការសិក្សានៅកម្រិតឧត្តមសិក្សាដូចជា បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ឬជំនាញវិជ្ជាជីវៈផ្សេងៗ

 

លក្ខណៈផលិតផល

      ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ៖               ប្រាក់រៀល និង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

      រយៈពេល៖                          រហូតដល់ ៨៤ខែ

      ទំហំឥណទាន៖                    រហូតដល់ ១០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង

      អត្រាការប្រាក់៖                    ត្រឹមតែ ១,៥០% ប៉ុណ្ណោះ

      របៀបបង់សង៖                    ការសងត្រប់មានភាពបត់បែន

 
អត្ថប្រយោជន៍

      ផ្តល់ជូនកម្ចីសម្រាប់ទាំងការចំណាយលើថ្លៃសិក្សា និងសម្ភារសិក្សាផ្សេងៗ

      មិនតម្រូវទ្រព្យធានាយោងទៅតាមទំហំឥណទាន

      អត្រាការប្រាក់មានភាពប្រកួតប្រជែង

      ការសងត្រឡប់មានភាពបត់បែនទៅតាមលំហូរសាច់ប្រាក់អតិថិជន

      មានជម្រើសច្រើនក្នុងការសងត្រឡប់ដូចជាភ្នាក់ងារវីង ទ្រូម៉ាន់នី Hattha Mobile និងបណ្តាញសាខាទូទាំងប្រទេស

 

ចំណាំ៖ ធនាគារ ហត្ថា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌនិងអត្រាការប្រាក់ខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។