បុគ្គលទទួលបន្ទុកបណ្ណសាជីវកម្ម

ឈ្មោះ៖                         លោក ជឺន បូរាណច័ន្ទបូរ៉ាត់

តួនាទី៖                         អនុប្រធានអគ្គនាយក និងជាអគ្គនាយកនីតិកម្ម

អ៊ីម៉ែល៖                        borath.chen@hatthabank.com 

ទូរសព្ទ៖                        ០៦៩ ៥៥៥ ៥៣៤

ឈ្មោះ៖                         លោក ហ៊ឹម វិបុល

តួនាទី៖                         អនុប្រធានអគ្គនាយក និងជាអគ្គនាយកហិរញ្ញវត្ថុ

អ៊ីម៉ែល៖                        vibol.him@hatthabank.com 

ទូរសព្ទ៖                        ០៩៣ ៧៧៧ ០៤៥