ឥណទានកសិកម្ម

ឥណទានកសិកម្ម ជាប្រភេទឥណទានដែលបង្កើតឡើងដើម្បីគាំទ្រដល់ប្រជាកសិករ អ្នកជំនួញ ឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្មផ្នែកកសិកម្ម ដែលមានតម្រូវការប្រាក់កម្ចីដើម្បីវិនិយោគ បង្កើតមុខរបរថ្មី ឬពង្រីកមុខរបរដែលមានស្រាប់ដែលទាក់ទងនឹងវិស័យកសិកម្ម។

 

លក្ខណៈពិសេស

·         ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ៖               ប្រាក់រៀល និង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

·         រយៈពេល៖                          រហូតដល់ ៧២ខែ

·         ទំហំឥណទាន៖                    រហូតដល់ ៥០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង

·         អត្រាការប្រាក់៖                    ត្រឹមតែ ១,៣0% ប៉ុណ្ណោះ

·         របៀបបង់សង៖                    ការសងត្រប់មានភាពបត់បែន

អត្ថប្រយោជន៍

·         អត្រាការប្រាក់មានភាពប្រកួតប្រជែង

·         ការសងត្រឡប់មានភាពបត់បែនទៅតាមលំហូរសាច់ប្រាក់អតិថិជន

·         ផ្តល់រយៈពេលប្រើប្រាស់កម្ចីវែងទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្តែង

·         មានភាពងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានឥណទានតាមរយៈបណ្តាញសាខាទូទាំងប្រទេស

·         មានជម្រើសច្រើនក្នុងការសងត្រលប់ដូចជាភ្នាក់ងារវីង ទ្រូម៉ាន់នី Hattha Mobile និងបណ្តាញសាខាទូទាំងប្រទេស


ចំណាំ៖ ធនាគារ ហត្ថា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌនិងអត្រាការប្រាក់ខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។