គណនី HYCA

ជាប្រភេទគណនីដែលផ្តល់ជូននូវអត្រាការប្រាក់កាន់តែខ្ពស់ និងបត់បែនទៅតាមទំហំសមតុល្យក្នុងគណនី ថែមទាំងផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ តាមរយៈសេវាមូលប្បទានប័ត្រ។

 

លក្ខណៈផលិតផល   

ប្រភេទអតិថិជន

សមតុល្យគណនី

(គិតជាប្រាក់ដុល្លារ)

អត្រាការប្រាក់

 

 

ប្រាក់រៀល

ប្រាក់ដុលា្លរអាមេរិក

រូបវន្តបុគ្គល

> ៥០០ - ៥.០០០

១,៥០%

១,២៥%

> ៥.០០០ - ១៥.០០០

១,៧៥%

១,៥០%

> ១៥.០០០

២,០០%

១,៧៥%

នីតិបុគ្គល

> ៥.០០០ - ៣០.០០០

១,២៥%

១,០០%

> ៣០.០០០- ១០០.០០០

១,៥០%

១,២៥%

> ១០០.០០០

១,៧៥%

១,៥០%


អត្ថប្រយោជន៍

·         ទទួលបានសៀវភៅធនាគារលើកដំបូង ដោយឥតគិតថ្លៃ

·         ងាយស្រួលក្នុងការទូទាត់ជាមួយដៃគូអាជីវកម្ម តាមរយៈសេវាមូលប្បទានប័ត្រ

·         លក្ខខណ្ឌនៃការដកប្រាក់មានភាពងាយស្រួល

·         ផ្តល់ជូននូវអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់

·         ទទួលបានការប្រាក់ជារៀងរាល់ខែ

 

ចំណាំ៖ ធនាគារ ហត្ថា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌនិងអត្រាការប្រាក់ ខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។