គណនីសន្សំសំចៃ

ជាប្រភេទគណនីសន្សំសំចៃ ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងសន្សំប្រាក់ ធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និងសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដូចជាសេវាអេធីអឹម និងសេវាហត្ថាម៉ូប៊ែល ជាដើម។ គណនីសន្សំសំចៃក៏នឹងតម្រូវឱ្យអតិថិជនត្រូវបើកផងដែរ សម្រាប់ធ្វើការភ្ជាប់ជាមួយនឹងផលិតផលផ្សេងទៀត ដូចជាឥណទាន និងផលិតផលប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ទូទាត់។

លក្ខណៈផលិតផល

ប្រភេទអតិថិជន

សមតុល្យអប្បរមា

អត្រាការប្រាក់

រូបិយប័ណ្ណ

រៀល

ដុល្លារ

ថៃបាត

រូបវន្តបុគ្គល

៥ ដុល្លា

.០០%

.៧៥%

.២៥%​

នីតិបុគ្គល

៥00 ដុល្លា

.៧៥%

.៥០%

.២៥%​

អត្ថប្រយោជន៍ 

- ទទួលបាននូវអត្រាការប្រាក់ ដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង

- ទទួលបានការប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ ដែលអាចដកបានជារៀងរាល់ថ្ងៃ

- ធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារប្រកបដោយភាពងាយស្រួលជាមួយនឹងបណ្តាញអេធីអឹមនិងសាខាដ៏ទូលំទូលាយ

ចំណាំ: ធនាគារ ហត្ថា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែព័ត៌មានខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។