សេវាធនាគារចល័ត

ធនាគារ ហត្ថា បានផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដ៏ទំនើបចុងក្រោយ ដែលអនុញ្ញាតអោយអតិថិជនធ្វើប្រតិបត្តិការ ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេ គ្រប់ពេលវេលា និងគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈទូរសព្ទដៃ។ តាមរយៈសេវាកម្មនេះអតិថិជន អាចធ្វើការត្រួតពិនិត្យ សមតុល្យគណនី របាយការណ៍សង្ខេប ផ្ទេរប្រាក់ ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ទូរ ATM ដោយពុំចាំបាច់ប្រើកាត ទិញកាតទូរសព្ទ បង់វិក្កយបត្រ ទឹក ភ្លើង សម្រាម បង់ឥណទាន ពិនិត្យអត្រាការប្រាក់ ព័ត៌មានឥណទាន ការរំលឹកពីការសងឥណទាន និងធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗទៀត។

* មុខងារសំខាន់

មុខងារប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុមានដូចជា ផ្ទេរប្រាក់ ទូទាត់វិក្កយបត្រ ទិញកាតទូរសព្ទ ទូទាត់សងឥណទាន និងប្រតិបត្តិការផ្សេងៗទៀត ។

មុខងារមិនមែនប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុមានដូចជា ត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍សង្ខេប ទីតាំងអេធីអឹម សមតុល្យគណនី ពិនិត្យអត្រាការប្រាក់ ព័ត៌មានឥណទាន ការរំលឹកពីការសងឥណទាន និងប្រតិបត្តិការផ្សេងៗទៀត។

* អត្ថប្រយោជន៍

១. អតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការនានាតាមរយៈសេវាធនាគារចល័តរបស់ធនាគារ ហត្ថាដោយឥតគិតថ្លៃរួមមាន៖

* ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់

- ផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនីប្រាក់បញ្ញើសន្សំខ្លួនឯង

- ផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនីប្រាក់បញ្ញើសន្សំ ហត្ថាប៊ែង

- ផ្ទេរប្រាក់ទៅលេខគណនីប្រាក់បញ្ញើសន្សំ ហត្ថាហ៊ែង ច្រើនក្នុងពេលតែមួយ

- ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ទូរ ATM

- ផ្ទេរប្រាក់ទៅ PI PAY Wallet

-  ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនីបាគង​

- ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ប្រទេសថៃ

* ប្រតិបត្តិការទូទាត់វិក្កយបត្រ

- វិក្កយបត្រផ្គត់ផ្គង់ ទឹកស្អាត អគ្គិសនី សម្រាម

- វិក្កយបត្រសេវាទូរសព្ទ និង​ផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិ

- ទូទាត់ថ្លៃធានារ៉ាប់រង

- វិក្កយបត្រ/ទូទាត់អចលនទ្រព្យ

- ទូទាត់ផ្សេងៗ រួមនឹងបង់សងឥណទាន ហត្ថាប៊ែង

* ប្រតិបត្តិការ បញ្ចូលទឹកប្រាក់ទូរសព្ទ

- ការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅលេខទូរស័ព្ទដៃ

- ការទិញកាតទូរស័ព្ទដោយទទួលបាន PIN Code

* ប្រតិបត្តិការ ស្កេន (QR)

- ផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈ ស្កេន QR ដើម្បីទូទាត់នៅប្រទេសថៃ ( QR Cross Border )

- ស្កេន QR ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនីមួយទៀតដែលជាសមាជិកបាគង

២. អតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការនានាតាមរយៈសេវាធនាគារចល័តរបស់ធនាគារ ហត្ថាដោយគិតកម្រៃសេវា រួមមាន៖

* ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់

- ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ធនាគារក្នុងស្រុកតាមរយៈបាគង

ទំហំទឹកប្រាក់ធ្វើប្រតិបត្តការ

កម្រៃសេវាក្នុង១ប្រតិបត្តិការ

ដុល្លារ

ខ្មែររៀល

តូចជាង ១០,០០០ ដុល្លារ ឬ តូចជាង ៤០,០០០,០០០ រៀល

ឥតគិតសេវា

ឥតគិតសេវា

ចាប់ពី ១០,០០០ ដុល្លារ រហូតដល់ ១៥,០០០ ដុល្លារ ឬ

ចាប់ពី ៤០,០០០,០០០ រៀល រហូតដល់ ៦០,០០០,០០០ រៀល

៨ ដុល្លារ

៣២,០០០ រៀល

លើសពី ១៥,០០០ ដុល្លារ រហូតដល់ ២០,០០០ ដុល្លារ​ ឬ

លើសពី ៦០,០០០,០០០ រៀល រហូតដល់ ៨០,០០០,០០០ រៀល

១០ ដុល្លារ

៤០,០០០ រៀល

លើសពី ២០,០០០ ដុល្លារ រហូតដល់ ២៥,០០០ ដុល្លារ ឬ

លើសពី ៨០,០០០,០០០ រៀល រហូតដល់ ១០០,០០០,០០០ រៀល

១៣ ដុល្លារ

៥២,០០០ រៀល

លើសពី ២៥,០០០ ដុល្លារ រហូតដល់ ៣០,០០០ ដុល្លារ ឬ

លើសពី ១០០,០០០,០០០ រៀល រហូតដល់ ១២០,០០០,០០០ រៀល

១៥ ដុល្លារ

៦០,០០០ រៀល

លើសពី ៣០,០០០ ដុល្លារ រហូតដល់ ៣៥,០០០ ដុល្លារ ឬ

លើសពី ១២០,០០០,០០០ រៀល រហូតដល់ ១៤០,០០០,០០០ រៀល

១៨ ដុល្លារ

៧២,០០០ រៀល

លើសពី ៣៥,០០០ ដុល្លារ រហូតដល់ ៤០,០០០ ដុល្លារ ឬ

លើសពី ១៤០,០០០,០០០ រៀល រហូតដល់ ១៦០,០០០,០០០ រៀល

២០ ដុល្លារ

៨០,០០០ រៀល

លើសពី ៤០,០០០ ដុល្លារ រហូតដល់ ៤៥,០០០ ដុល្លារ ឬ

លើសពី ១៦០,០០០,០០០ រៀល រហូតដល់ ១៨០,០០០,០០០ រៀល

២៣ ដុល្លារ

៩២,០០០ រៀល

លើសពី ៤៥,០០០ ដុល្លារ រហូតដល់ ៥០,០០០ ដុល្លារ ឬ

លើសពី ១៨០,០០០,០០០ រៀល រហូតដល់ ២០០,០០០,០០០ រៀល

២៥ ដុល្លារ

១០០,០០០ រៀល

 - ប្រាក់ទៅកាន់ធនាគារក្នុងស្រុកតាមរយៈប្រព័ន្ធទូទាត់រហ័ស

ទំហំទឹកប្រាក់ធ្វើប្រតិបត្តការ

កម្រៃសេវា

ចាប់ពី ១០០​ រៀល រហូតដល់ ៤,០០០,០០០ រៀល

៤,០០០ រៀល

លើសពី ៤,០០០,០០០ រៀល រហូតដល់ ២០,០០០,០០០ រៀល

៨,០០០ រៀល

លើសពី ២០,០០០,០០០ រៀល រហូតដល់ ៤០,០០០,០០០ រៀល

១២,០០០ រៀល


ទាយយកឥឡូវនេះ


ចំណាំ : ធនាគារ ហត្ថា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែព័ត៌មានខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។