អត្ថប្រយោជន៍


ធនាគារ ហត្ថា ផ្តល់ជូនប្រាក់បៀវត្សដោយផ្អែកលើចំណេះ ជំនាញ និងបទពិសោធន៍ការងាររបស់បុគ្គលិកទៅតាមតួនាទីរៀងៗខ្លួន។ ក្រៅពីប្រាក់បៀវត្សដែលមានភាពប្រកួតប្រជែងខ្ពស់នៅលើទីផ្សារ ធនាគារ ហត្ថា ផ្តល់ជូននូវអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលមានដូចជា៖

អត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ៖
 • ប្រាក់បៀវត្សមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់លើទីផ្សារ និងអាចទទួលបានឱកាសតម្លើងប្រាក់បៀវត្សរហូតដល់ ១២%/ឆ្នាំ
 • ប្រាក់រង្វាន់ និងឧបត្ថម្ភប្រចាំឆ្នាំ រួមមានដូចជាប្រាក់ខែទី១៣ ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ និងប្រាក់រង្វាន់ដែលបានពីការចំណេញ (រហូតដល់ ៦ខែ)
 • ប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ និងប្រាក់អតីតភាពការងារ ស្របតាមច្បាប់ការងារ
 • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ឯកសណ្ឋាន ថ្លៃកាតទូរសព្ទ សាំងម៉ូតូ សុខភាព លំហែមាតុភាព និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗទៀត
 • ប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំខែដោយផ្អែកលើលទ្ធផលសម្រេចបាន និងប្រាក់ជួលយានយន្ត (សម្រាប់មុខតំណែងមួយចំនួន)
 • ទទួលបានសេវាឥណទានសម្រាប់បុគ្គលិក (ឥណទានម៉ូតូ, ឥណទានគេហដ្ឋាន, ឥណទានទូទៅបុគ្គលិក)
អត្ថប្រយោជន៍មិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ៖
 • ច្បាប់ឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ ១៨ថ្ងៃ បន្ថែមលើថ្ងៃឈប់សម្រាប់ផ្សេងៗ លើប្រតិទិន
 • ទទួលបានច្បាប់ឈប់សម្រាកព្យាបាលជំងឺរហូតដល់រយៈពេល ០៦ខែ ដោយទទួលបានប្រាក់បៀវត្សតាមច្បាប់កំណត់
 • ការធានារ៉ាប់រងលើគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ
 • ការធានារ៉ាប់រងសុខភាព (បសស)
 • ការបណ្តុះបណ្តាល និងអភិវឌ្ឍន៍អាជីពការងារ

សម្គាល់៖ សម្រាប់បុគ្គលិកហាត់ការ ធនាគារ ហត្ថា ផ្តល់ជូនប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែ ១០០ ដុល្លារអាមេរិក ការធានារ៉ាប់រងសុខភាព (បសស) ការបណ្តុះបណ្តាល និងឱកាសក្លាយជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិ។