កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន Street Fighter សម្រាប់អាជីវករ ហត្ថា ខេអេចឃ្យូអរ

រយៈពេលផ្តល់ជូន ការចុះឈ្មោះចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា រហូតដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៤ អតិថិជនត្រូវស្នើសុំចុះឈ្មោះធ្វើជាដៃគូអាជីវករជាមួយធនាគារហត្ថា ក្នុងកំឡុងពេលប្រូម៉ូសិន ដើម្បីទទួលបាន កាដូអនុស្សាវរីយ៍ស្វាគមន៍ (Welcome Gifts)


Read More...

ការផ្តល់ជូនអត្រាការប្រាក់បន្ថែម ០.៥០% លើការបើកគណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់សម្រាប់ អតិថិជនដែលភ្ជាប់ការប្រើប្រាស់ផលិតផល ស្មាយ ហេបភី សេវវីង ជាមួយក្រុមហ៊ុនសុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍ អឹសួរ៉ឹនស៍ ភីអិលស៊ី

ការផ្តល់ជូនអត្រាការប្រាក់បន្ថែម ០.៥០% លើការបើកគណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់សម្រាប់ អតិថិជនដែលភ្ជាប់ការប្រើប្រាស់ផលិតផល ស្មាយ ហេបភី សេវវីង ជាមួយក្រុមហ៊ុនសុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍ អឹសួរ៉ឹនស៍ ភីអិលស៊ី

សេចក្តីសម្រេចនេះមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ រហូតដល់ ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤។ 


Read More...

កម្មវិធីចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាង សម្រាប់អាជីវករ ហត្ថា ខេអេចឃ្យូអរ និងអតិថិជនស្កេនទូទាត់

រយៈពេលផ្តល់ជូន ការចុះឈ្មោះចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា រហូតដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៤


Read More...

កម្មវិធីប្រូម៉ូសិនលើកលែងកម្រៃសេវាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ប័ណ្ណ ហត្ថា វីសា

លើកលែងកម្រៃសេវាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ឆ្នាំទី១ សម្រាប់ ប័ណ្ណហត្ថា វីសាគ្រប់ប្រភេទ សម្រាប់ការស្នើសុំប័ណ្ណចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា រហូតដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៤។


Read More...

រីករាយជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ទាបត្រឹមតែ ០,៧០%

បើក ឬពង្រីកអាជីវកម្មរបស់អ្នកជាមួយ ធនាគារ ហត្ថា ហើយរីករាយជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ទាបត្រឹមតែ ០,៧០%។ ការផ្ដល់ជូនពិសេសនេះ មានចំនួនកំណត់ ដែលមានសុពលភាពចំពោះទាំង អតិថិជនស្នើឥណទានថ្មី និងអតិថិជនបង់ផ្តាច់ឥណទានចាស់ពីធនាគារដទៃ។


Read More...

SHARE US ON:     

1 of 1