ដៃគូរបញ្ចុះតម្លៃ

ទីតាំង:ភ្នំពេញ

ផ្ដល់ជូន:៣០%

ធនាគារ ផ្ដល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស សម្រាប់អតិថិជនដែលបានទូទាត់តាមរយៈ Hattha Mobile ឬបង្ហាញកាត ATM លោកអ្នកនិងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងច្រើនពី ធនាគារ ហត្ថា ដូចជា៖ ផ្ទះសំណាក់ សណ្ឋាគារ ហាងអាហារ នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។


ទីតាំង:ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ

ផ្ដល់ជូន:រហូតដល់ ២៥%

ធនាគារ ផ្ដល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស សម្រាប់អតិថិជនដែលបានទូទាត់តាមរយៈ Hattha Mobile ឬបង្ហាញកាត ATM លោកអ្នកនិងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងច្រើនពី ធនាគារ ហត្ថា ដូចជា៖ ផ្ទះសំណាក់ សណ្ឋាគារ ហាងអាហារ នៅក្នុងខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ។


ទីតាំង:ខេត្ត កំពង់ចាម

ផ្ដល់ជូន:រហូតដល់ ១៥%

ធនាគារ ផ្ដល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស សម្រាប់អតិថិជនដែលបានទូទាត់តាមរយៈ Hattha Mobile ឬបង្ហាញកាត ATM លោកអ្នកនិងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងច្រើនពី ធនាគារ ហត្ថា ដូចជា៖ ផ្ទះសំណាក់ សណ្ឋាគារ ហាងអាហារ នៅក្នុងខេត្ត កំពង់ចាម។


ទីតាំង:ខេត្ត ស្ទឹងត្រែង

ផ្ដល់ជូន:រហូតដល់ ១០%

ធនាគារ ផ្ដល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស សម្រាប់អតិថិជនដែលបានទូទាត់តាមរយៈ Hattha Mobile ឬបង្ហាញកាត ATM លោកអ្នកនិងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងច្រើនពី ធនាគារ ហត្ថា ដូចជា៖ ផ្ទះសំណាក់ សណ្ឋាគារ ហាងអាហារ នៅក្នុងខេត្ត ស្ទឹងត្រែង។


ទីតាំង:ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ

ផ្ដល់ជូន:រហូតដល់ ៣០%

ធនាគារ ផ្ដល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស សម្រាប់អតិថិជនដែលបានទូទាត់តាមរយៈ Hattha Mobile ឬបង្ហាញកាត ATM លោកអ្នកនិងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងច្រើនពី ធនាគារ ហត្ថា ដូចជា៖ ផ្ទះសំណាក់ សណ្ឋាគារ ហាងអាហារ នៅក្នុងខេត្ត កំពង់ស្ពឺ។


ទីតាំង:ខេត្ត កំពត

ផ្ដល់ជូន:រហូតដល់ ២០%

ធនាគារ ផ្ដល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស សម្រាប់អតិថិជនដែលបានទូទាត់តាមរយៈ Hattha Mobile ឬបង្ហាញកាត ATM លោកអ្នកនិងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងច្រើនពី ធនាគារ ហត្ថា ដូចជា៖ ផ្ទះសំណាក់ សណ្ឋាគារ ហាងអាហារ នៅក្នុងខេត្ត កំពត។


ទីតាំង:ខេត្ត កែប

ផ្ដល់ជូន:រហូតដល់ ១០%

ធនាគារ ផ្ដល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស សម្រាប់អតិថិជនដែលបានទូទាត់តាមរយៈ Hattha Mobile ឬបង្ហាញកាត ATM លោកអ្នកនិងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងច្រើនពី ធនាគារ ហត្ថា ដូចជា៖ ផ្ទះសំណាក់ សណ្ឋាគារ ហាងអាហារ នៅក្នុងខេត្ត កែប។SHARE US ON:     

1 of 1