ចែកអាំងប៉ាវនាំសំណាង ២០.០០០ រៀល ដល់អតិថិជនថ្មី ១.០០០ នាក់

ចែកអាំងប៉ាវនាំសំណាង ២០.០០០ រៀល ដល់អតិថិជនថ្មី ១.០០០ នាក់ដំបូង ដែលបើកគណនីសន្សំតាម Hattha Mobile! សុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី០៥ ខែកម្ភៈ រហូតដល់ ថ្ងៃទី២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ឬ រង្វាន់ដល់ចំនួនកំណត់។

*ផ្ដល់ជូនចំពោះតែអតិថិជនថ្មី ដែលពុំធ្លាប់មានគណនីសន្សំពីមុនមកជាមួយ ធនាគារ ហត្ថា តែប៉ុណ្ណោះ

លក្ខខណ្ឌចូលរួម៖
១) បើកគណនីសន្សំ តាម Hattha Mobile កំឡុងកម្មវិធីប្រូម៉ូសិននេះ (បើកភ្លាម បានភ្លាម)
២) ដាក់ប្រាក់ចូលគណនីសន្សំ (*) ចាប់ពី ២០០.០០០ រៀល ឬ ៥០ ដុល្លារឡើងទៅក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ យ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមថ្ងៃទី២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤
៣) អបអរសាទរ! អាំងប៉ាវជាទឹកប្រាក់ ២០.០០០ រៀល ត្រូវបានផ្ទេរចូលក្នុងគណនីសន្សំរបស់អ្នក (ភ្លាមៗ ក្រោយដាក់ប្រាក់តាមចំនួនកំណត់ខាងលើ)។

បញ្ជាក់៖ អតិថិជនម្នាក់អាចទទួលបានអាំងប៉ាវតែមួយលើកប៉ុណ្ណោះកំឡុងកម្មវិធីប្រូម៉ូសិននេះ។

(*) ប្រតិបត្តិការដែលរាប់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីប្រូម៉ូសិននេះ៖
១) ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនី ធនាគារ ហត្ថា ដទៃ
២) ផ្ទេរប្រាក់ឆ្លងធនាគារ តាមរយៈប្រព័ន្ធបាគង
៣) ទទួលប្រាក់តាមរយៈ KHQR ពី ធនាគារ ហត្ថា ធនាគារដទៃ កាបូបអេឡិចត្រូនិចបាគង (Bakong e-wallet) ឬ កាបូបអេឡិចត្រូនិចដទៃទៀត

បញ្ជាក់៖
១) ការដាក់ប្រាក់ និងផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈបញ្ជរសាខា ការដាក់ប្រាក់តាមម៉ាស៊ីន ATM/STM និងការផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈប្រព័ន្ធទូទាត់រហ័ស មិនរាប់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីប្រូម៉ូសិននេះឡើយ។
២) បុគ្គលិក ធនាគារ ហត្ថា មិនអាចចូលរួមកម្មវិធីនេះឡើយ។