សេវាធានារ៉ាប់រងអគ្គីភ័យ

សេវាធានារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យ គឺជាសេវាធានារ៉ាប់រងទូទៅមួយប្រភេទ ដែលផ្ដល់ជូនការការពារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ បំណុល ទ្រព្យធានា និងអចលនទ្រព្យរបស់អតិថិជន ដែលមានដូចជា ផ្ទះ អគារ និងឃ្លាំងផ្សេងៗ ដែលមានការខូចខាតដោយសារគ្រោះអគ្គិភ័យ រន្ទះ ការផ្ទុះ ទឹកជំនន់ និងហានិភ័យផ្សេងៗទៀត។

អត្ថប្រយោជន៍

·         ចំណាយត្រឹមតែ ៧០ ដុល្លារអាមេរិក ទទួលបានការការពារពេញមួយឆ្នាំ

·         ទទួលបានការធានាទៅលើការខូចខាតដោយសាអគ្គីភ័យ រន្ទះ និងការផ្ទុះហ្គាសចម្អិនអាហារក្នុងគេហដ្ឋាន

·         ទទួលបានការធានាបន្ថែមចំពោះការខូចខាតផ្សេងៗទៀត ដែលបានកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ហ្វតតេ

ទំនាក់ទំនង

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ ឬចម្ងល់ផ្សេងៗ សូមទាក់ទងភ្នាក់ងារប្រឹក្សាសេវាធានារ៉ាប់រងទូទៅ របស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ហ្វតតេ ប្រចាំការនៅតាម​​ សាខា ឬ​ការិយាល័យ របស់ធនាគារ ហត្ថា  ។ លោកអ្នកនឹងទទួលបានការណែនាំ និងប្រឹក្សាយោបល់អំពីសេវាធានារ៉ាប់រងទូទៅ ដោយបុគ្គលិកមានជំនាញច្បាស់លាស់ ប្រកបដោយភាពងាយស្រួល និងទំនុកចិត្តបំផុត ។

ចំណាំ៖ ធនាគារ ហត្ថា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែព័ត៌មានខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។