ព័ត៌មានឯកជនភាព

១. ការណែនាំទូទៅ

ព័ត៌មាន​ឯកជនភាពអនុវត្ត ចំពោះការប្រើប្រាស់សេវាធនាគារចល័តដែលហៅថា “ហត្ថាប៊ែង ម៉ូប៊ែល”។ ទំព័រនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីទាក់ទងនឹងព័ត៌មានឯកជនភាពរបស់ធនាគារ ហត្ថាជាមួយនឹងការប្រមូល ការប្រើប្រាស់ និងការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ប្រសិនបើអ្នកណាម្នាក់សម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង។

ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ធនាគារ ហត្ថានោះអ្នកយល់ព្រមនឹងការប្រមូល និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងព័ត៌មាន​ឯកជនភាពនេះ។ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលធនាគារ ហត្ថាប្រមូលបានត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការផ្តល់ និងកែលម្អសេវាកម្ម។ ធនាគារ ហត្ថានឹងមិនប្រើប្រាស់ ឬចែករំលែកព័ត៌មានរបស់អ្នកជាមួយនរណាម្នាក់ឡើយ លើកលែងតែត្រូវបានពិពណ៌នានៅក្នុងព័ត៌មាន​ឯកជនភាពនេះ។​

២. ការប្រមូលព័ត៌មាន

ខណៈពេលដែលកំពុងប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ធនាគារ ហត្ថា ធនាគារ ហត្ថា អាចស្នើសុំឱ្យអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនជាក់លាក់ដែលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីទាក់ទង ឬកំណត់     អត្តសញ្ញាណអ្នក។ ព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនអាចរួមបញ្ចូល ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានកំណត់ចំពោះ៖

      អាស័យ​ដ្ឋាន​អ៊ី​ម៉េ​ល

      នាមខ្លួន និងនាមត្រកូល

      លេខសម្គាល់អតិថិជន (CIF) និងលេខគណនីរបស់អ្នក។

      លេខទូរស័ព្ទ

      អាសយដ្ឋាន ខេត្ត លេខកូដប្រៃសណីយ៍ ទីក្រុង

      ទិន្នន័យប្រើប្រាស់

នៅពេលអ្នកចូលប្រើសេវាកម្ម តាមរយៈឧបករណ៍ចល័ត ធនាគារ ហត្ថា អាចប្រមូលព័ត៌មានមួយចំនួនដោយស្វ័យប្រវត្តិ រួមទាំង ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះប្រភេទឧបករណ៍ចល័តដែលអ្នកប្រើដូចជា លេខសម្គាល់ឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នក អាសយដ្ឋាន IP នៃឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នក ប្រភេទទូរស័ព្ទរបស់អ្នក ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ ឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណតែមួយគត់ (unique device identifiers) និងទិន្នន័យវិភាគផ្សេងទៀត។

៣. ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

ធនាគារ ហត្ថា អាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

      ដើម្បីផ្តល់ និងថែរក្សាសេវាកម្មរបស់ធនាគារ ហត្ថា ។

      ដើម្បីគ្រប់គ្រងគណនីរបស់អ្នក។

      ដើម្បីគាំទ្រដល់កាតព្វកិច្ចអនុលោមតាមច្បាប់ ឬបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន ឬជួយក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ និងការស៊ើបអង្កេតដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាល និង/ឬអាជ្ញាធរណាមួយ។

      ដើម្បីទាក់ទងអ្នក។

៤. វិធានការសុវត្ថិភាព

សុវត្ថិភាពនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់ចំពោះធនាគារ ហត្ថា ប៉ុន្តែត្រូវចាំថា គ្មានវិធីសាស្រ្តនៃការបញ្ជូនតាមអ៊ីនធឺណិត ឬវិធីសាស្រ្តនៃការផ្ទុកអេឡិចត្រូនិចមានសុវត្ថិភាព ១០០% នោះទេ។ ខណៈពេលដែលធនាគារ ហត្ថា ព្យាយាមប្រើមធ្យោបាយដែលអាចទទួលយកបានដើម្បីការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ប៉ុន្តែធនាគារ ហត្ថា មិនអាចធានាសុវត្ថិភាពទាំងស្រុងរបស់វាបានទេ។

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ ឬសំណូមពរណាមួយអំពីព័ត៌មាន​ឯកជនភាពរបស់យើង សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ តាមរយៈ info@hatthabank.com ឬ 023 999 266