គណនីសន្សំផលច្រើន

គណនីសន្សំផលច្រើន គឺជាប្រភេទគណនីប្រាក់បញ្ញើសន្សំដ៏ពិសេសមួយដែលផ្តល់ជូនអតិថិជននូវអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ប្រហាក់ប្រហែលនឹងគណនីបញ្ញើសន្សំមានកាលកំណត់ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌដកប្រាក់មានភាពងាយស្រួលជាង។

គណនីសន្សំផលច្រើន
សមតុល្យគណនីប្រចាំថ្ងៃ (ដុល្លារអាមេរិក) ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ប្រាក់រៀលខ្មែរ ប្រាក់បាតថៃ
≥ ២៥០ - ៥.០០០ ៤,០០% ៤,២៥% ៤,០០%
> ៥.០០០ - ១៥.០០០ ៤,៧៥% ៥,០០% ៤,៧៥%
> ១៥.០០០ ៥,២៥% ៥,៥០% ៥,២៥%
       

អតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការដោយមិនគិតកម្រៃសេវារហូតដល់៖

 • បញ្ជរ
  ១ ប្រតិបត្តិការ
 • អេធីអឹម
  ១ ប្រតិបត្តិការ
 • សេវាធនាគារចល័ត
  ១ ប្រតិបត្តិការ
គណនីសន្សំផលច្រើន (HYSA Flexi)
សមតុល្យគណនីប្រចាំថ្ងៃ (ដុល្លារអាមេរិក) ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ប្រាក់រៀលខ្មែរ ប្រាក់បាតថៃ
≥ ២៥០ - ៥.០០០ ៣,៥០% ៣,៧៥% ៣,៥០%
> ៥.០០០ - ១៥.០០០ ៤,២៥% ៤,៥០% ៤,២៥%
> ១៥.០០០ ៤,៧៥% ៥,៥០% ៤,៧៥%
       

អតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការដោយមិនគិតកម្រៃសេវារហូតដល់៖

 • បញ្ជរ
  ៣ ប្រតិបត្តិការ
 • អេធីអឹម
  ៣ ប្រតិបត្តិការ
 • សេវាធនាគារចល័ត
  ៣ ប្រតិបត្តិការ
គណនីសន្សំផលច្រើន (HYSA Corporate)
សមតុល្យគណនីប្រចាំថ្ងៃ (ដុល្លារអាមេរិក) ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ប្រាក់រៀលខ្មែរ ប្រាក់បាតថៃ
≥ ៥.០០០ - ៣០.០០០ ៣,៥០% ៣,៧៥% ៣,៥០%
> ៣០.០០០ - ១០០.០០០ ៤,២៥% ៤,៥០% ៤,២៥%
> ១០០.០០០ ៤,៧៥% ៥,៥០% ៤,៧៥%
       

អតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការនៅបញ្ជរដោយមិនគិតកម្រៃសេវារហូតដល់ ៣ ប្រតិបត្តិការ។

* សមមូលទៅនឹងរូបិយប័ណ្ណខ្មែររៀល និងថៃបាត

អត្ថប្រយោជន៍៖
 • ទទួលបានសៀវភៅធនាគារលើកដំបូង ដោយឥតគិតថ្លៃ
 • មិនគិតកម្រៃសេវាទៅលើការចុះឈ្មោះ និងការថែរក្សាកាតអេធីអឹមសម្រាប់ឆ្នាំដំបូង
 • មិនគិតកម្រៃសេវាទៅលើការចុះឈ្មោះ និងការថែរក្សាសេវាធនាគារចល័ត
 • ផ្តល់ជូននូវអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់
 • ទទួលបានការប្រាក់ជារៀងរាល់ខែ