ការគណនាការប្រាក់ទទួលបានពីបញ្ញើសន្សំមិនមានកាលកំណត់

ទំហំប្រាក់បញ្ញើសន្សំ (ដុល្លារ)
រយៈពេលដាក់សន្សំ (ខែ)
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ (%)
ការប្រាក់ទទួលបានក្រោយកាត់ពន្ធរួច (ដុល្លារ)

សម្គាល់៖

- ការគណនានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់ជាព័ត៌មានបឋមទៅកាន់អតិថិជនប៉ុណ្ណោះ ចំនួនត្រូវបង់ជាក់ស្តែងអាចមានការប្រែប្រួលដោយផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌដែលបានព្រមព្រៀង។

- សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទាក់ទងសាខាណាមួយរបស់ ធនាគារ ហត្ថា ដែលនៅជិតលោកអ្នក ឬទំនាក់ទំនងមកកាន់ក្រុមការងាររបស់យើង។