កម្មវិធីផ្តល់ រង្វាន់ជូន អតិថិជនបញ្ចូលលុយទូរសព្ទ តាម Hattha Mobile App

កម្មវិធីពិសេសសម្រាប់ អតិថិជនរបស់ ធនាគាហត្ថា ដែលបានចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់​ Hattha Mobile App. ដោយគ្រាន់តែ ​បញ្ចូលលុយទូរសព្ទ តាម Hattha Mobile App.​ មានឪកាស ឈ្នះទូរសព្ទ Samsung Galaxy A52 ពីធនាគា ហត្ថា​ ជារាងរាល់ខែ កម្មវិធីនេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ០១ ឧសភា ២០២២ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ កក្កដា ២០២២។


អានបន្ថែមទៀត...

កម្មវិធីការផ្តល់ជូនពិសេសលើ “KHQR សម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម” របស់ ធនាគារ ហត្ថា

ផ្តល់ជូនប្រាក់លើកទឹកចិត្តចំពោះ ម្ចាស់អាជីវកម្ម ដែលប្រើប្រាស់ KHQR របស់ធនាគារ ហត្ថា ជាមធ្យោបាយក្នុងការទូទាត់ថ្លៃទំនិញផ្សេងៗ តាមរយៈ Hattha Mobile ឬក៏តាមរយៈសេវាធនាគារចល័តរបស់ធនាគារ ផ្សេងៗ    ទៀត។ កម្មវិធីនេះមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ ពី​ថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០២២ រហូតដល់ ​ថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ឬ មានការជូនដំណឹងជាថ្មី។​


អានបន្ថែមទៀត...

កម្មវិធី “ដាក់ភ្លាម ឈ្នះភ្លាម” ផ្តល់ជូនពិសេសលើ គណនីបញ្ញើសន្សំមានកាលកំណត់ជាប្រាក់រៀល

ផ្ដល់រង្វាន់ជូនអតិថិជនដែលបើកគណនីសន្សំមានកាលកំណត់ជាប្រាក់រៀល ជាមួយ ធនាគារ ហត្ថា ចាប់ពី ​ថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០២២ រហូតដល់​ថ្ងៃទី៣១​ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ (ឬ រហូតរង្វាន់អស់ពីស្តុកដោយមិនចាំបាច់ផ្សងសំណាង។


អានបន្ថែមទៀត...

ចែករំលែកតាមរយ៖:     

1 of 1