ផ្ដល់ជូនពិសេសលើ “សេវាផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ប្រទេសថៃ”

ផ្ដល់ជូនពិសេសលើ “សេវាផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ប្រទេសថៃ” ដោយចំណាយត្រឹមតែ ,៥ ដុល្លារ ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ ទាំងការផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈហត្ថាម៉ូបាល (Hattha Moblie) ឬ តាមរយៈការផ្ទេរប្រាក់នៅគ្រប់ការិយាល័យទាំងអស់របស់ ធនាគារ ហត្ថា នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។ ការផ្ដល់ជូននេះ មានប្រសិទ្ធភាពរហូតដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២។


អានបន្ថែមទៀត...

កម្មវិធីផ្តល់ប្រាក់លើកទឹកចិត្តជូនអ្នកណែនាំអតិថិជន

ជាកម្មវិធីដែលណែនាំមិត្តភក្តិ សាច់ញាតិ ឬអ្នកជិតខាងមកខ្ចីប្រាក់ពី ធនាគារ ហត្ថា ដើម្បីទទួលបាន ប្រាក់លើកទឹកចិត្តពី ធនាគារ ហត្ថា។ ណែនាំភ្ញៀវកាន់តែច្រើន និងទទួលប្រាក់លើកទឹកចិត្តកាន់តែច្រើន ដោយមិនកំណត់ចំនួន និងអាចណែនាំបាននៅទូទាំងប្រទេស


អានបន្ថែមទៀត...

ចែករំលែកតាមរយ៖:     

1 of 1